Artykuł

Propozycje zmian w trybie nadawania uprawnień

25 wrzesień 2013
Napisał 

Ministerstwo przedstawiło propozycje zmian w trybie prowadzenia praktyk, egzaminowania i nadawania uprawnień. Poniżej nasze stanowisko wobec tych propozycji.

 

Warszawa, 25 września 2013 roku

Pan Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 sierpnia 2013 r. (sygn. BN1r-L-570-3/2013) Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przedstawia stanowisko dotyczące projektów rozporządzeń: w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Na wstępie dziękujemy za przesłanie przytoczonych projektów do konsultacji, ze swojej strony deklarujemy wolę i pełną gotowość współpracy w sprawach dotyczących zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie wnosi uwag do projektu w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

PTRM negatywnie natomiast opiniuje projekt w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości jako nie wnoszący nowej jakości do praktyki kandydatów i pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych, a przez to deprecjonujący poziom nauczania ekspertów rynku nieruchomości.

 

Kwestie opłat za postępowanie kwalifikacyjne są zupełnie w gestii Ministra i ich wysokość jest poza społeczną dyskusją. Lecz czy narzucając przedsiębiorcom wysokość stawki wynagrodzenia nie zostały naruszone inne zasady wolnego rynku winno zostać rozstrzygnięte przez urząd antymonopolowy.

Niestety, naprawa jakości pracy przyszłych biegłych opiniujących dla wymiaru sprawiedliwości i organów samorządowych pozostała w projekcie potraktowana po macoszemu. Wszak ogólna, niska zdawalność egzaminu państwowego, szczególnie obrony projektów wycen, wynika zapewne z przygotowania poszczególnych kandydatów do zawodu. Należy zastanowić się nad zobowiązaniem osoby uprawnionej, Patrona praktyki zawodowej, do obecności w trakcie egzaminu swojego podopiecznego i obarczeniem mistrza zawodu odpowiedzialnością za wadliwe projekty sporządzone pod Jego opieką. Nie sposób godzić się aby adepci kształcili się i wprowadzali wadliwe sposoby oszacowań w życie w zaufaniu do wadliwej wiedzy czasami pozyskiwanej podczas procesu kształcenia. Publikowanie zanonimizowanych przykładów promowanych i najlepszych sposobów szacowania winno być misją Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Ufamy, że Minister może zbudować skuteczne narzędzie, które poprzez wyeliminowanie wadliwego nauczania poprawi jakość pracy ekspertów rynku wycen nieruchomości. Rozumiemy również, że funkcjonuje projekt aktualizujący bazę opracowań składanych jako egzaminacyjne by móc weryfikować, czy kandydat składa opracowania oryginalne, a nie już przez kogoś wcześniej prezentowane bądź wytworzone jedynie wirtualnie. Droga do zawodu nie musi być długa i wyboista, niemniej jeśli, jako społeczeństwo, oczekujemy poprawy jakości wycen majątków to zapewne nie osiągniemy tego poprzez milczące akceptowanie obecnego stanu, za który w znacznym zakresie odpowiada organ kontrolny MTBiGM.

Towarzystwo nasze ponownie oferuje współpracę i bezinteresowne konsultacje podczas procesów przygotowywania postępowań legislacyjnych istotnych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              Tatiana Korniak