Artykuł

XLSTAT i Wycena Przedsiębiorstw - szkolenie członków PTRM w Uniejowie

25 marzec 2016
Napisała 

Od 10 do 12 marca 2016 r. członkowie PTRM po raz kolejny spotkali się w Uniejowie, gdzie w ramach szkolenia podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Tym razem szkolenie miało charakter zamknięty i było dedykowane wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

Część szkoleniowa rozpoczęła się od wykładu naszego kolegi - eksperta analiz statystycznych Zbyszka Szwai, która dotyczyła wykorzystania w wycenie nieruchomości specjalistycznego modułowego oprogramowania statystycznego będącego dodatkiem do arkusza kalkulacyjnego MS Excel o nazwie XLSTAT. W czasie zajęć krok po kroku omówione zostały etapy przygotowania danych do analizy z wykorzystaniem tego specjalistycznego dodatku. Podczas zajęć nowi członkowie PTRM mieli możliwość poznania, a pozostali utrwalenia wiadomości w zakresie wykorzystania programu do przeprowadzenie podstawowych analiz rynku nieruchomości oraz wyceny. Zbyszek zaprezentował nam przykładowe analizy statystyczne różnych nieruchomości, analizy rozkładów cen transakcyjnych, badania podobieństwa obiektów i porównywalności rynków. Prowadzący wskazał nam również, w jaki sposób przy użyciu XLSTAT-a można sprawdzić czy istnieje (a jeśli tak, to o jakiej sile) związek między zjawiskami zachodzącymi na rynku nieruchomości oraz określenie jego wymiaru. Zbyszek omówił szczegółowo czym jest regresja liniowa prosta i wieloczynnikowa dla zmiennych ilościowych i jakościowych a także zawartość tabel generowanych przez program XLSTAT będących elementami regresji.

Na zakończenie wykładów w tym dniu pozostała chwila na wolne wnioski i dyskusję co do dalszych kierunków działania i rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Drugi dzień szkolenia w całości poświęcony został zagadnieniom wyceny przedsiębiorstw. Zajęcia z tego tematu poprowadził zaprzyjaźniony doradca podatkowy Pan Waldemar Szewc – właściciel firmy A.F.O. z Wrocławia.
W ramach zajęć, omówiono szczegółowo szereg zagadnień dotyczących podstawowych definicji i pojęć dotyczących wyceny przedsiębiorstw oraz ich interpretacji. Po takim wprowadzeniu przeszliśmy do analizy dokumentacji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa w postaci: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Po dogłębnym omówieniu dokumentacji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa zapoznaliśmy się z bilansami przedsiębiorstw różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem różnic w poszczególnych pozycjach. W ten sposób przeszliśmy do zasadniczego zagadnienia „Wyceny przedsiębiorstwa”. W tym punkcie omówione zostały podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metod majątkowych. Ostatnim zagadnieniem w ramach zajęć z wyceny przedsiębiorstw było przedstawienie zasad wyceny aktywów trwałych przedsiębiorstw, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Ostatniego dnia szkolenia zajęcia kontynuował Zbyszek Szwaja, który poprowadził zajęcia na temat analizy trendu nieliniowego z wykorzystaniem programu XLSTAT.
Dodatkowo Zbyszek przygotował filmy instruktażowe, z których każdy w dowolnej chwili będzie mógł skorzystać i samodzielnie potrenować zdobyte umiejętności.

Szkolenie w Uniejowie i tym razem stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jak zwykle zabrakło czasu na omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zarówno programu XLSTAT-a jak i z wyceny przedsiębiorstw. A zatem ... do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!