Artykuł

Regulamin sklepu internetowego www.ptrm.pl/sklep

08 wrzesień 2014
Napisał 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.ptrm.pl/sklep;

4. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowym dostępny pod adresem  http://www.ptrm.pl/sklep, będący własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM), z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 30 lok.332, 00-336 Warszawa, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, zarówno w postaci przedmiotów fizycznych jak też jako pliki komputerowe, w obu postaciach są chronione prawem autorskim;

6. Umowa sprzedaży - umowa Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzajace bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  


  

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ptrm.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy działający pod adresem http:// www.ptrm.pl/sklep jest prowadzony przez firmę: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

4. Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
tel. : +48 22 828 40 11
e-mail: sklep@ptrm.pl

5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu   http://www.ptrm.pl/sklep.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich przedmiotów. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wykonane są przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

9. Sklep Internetowy nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, 

10. Klient nie jest upoważniony do wykonania modyfikacji naszych produktów, w szczególności zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików komputerowych na zasadzie licencji GPL lub w jakikolwiek inny sposób. Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści stanowiących zawartość produktów nabytych w Sklepie pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.plwww.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie plików komputerowych wchodzących w skład produktu nabytego w Sklepie (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym PTRM.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

11. Zakup Towaru nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu. Wszystkie produkty są własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych . Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe lub inne straty wynikające z używania lub niemożności korzystania z naszych produktów.

12. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów o żądanych przez Klienta cechach.


13. Zakup w sklepie internetowym www.ptrm.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja może nastąpić również w trakcie procesu dokonywania zakupu poprzez podanie danych osobowych i adresowych.
 
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
4. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich .Składając zamówienie u Sprzedawcy Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.ptrm.pl/sklep, dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia ? do momentu naciśnięcia przycisku ?Potwierdź zamówienie? ? Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy firmą kurierską. 
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

13. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.


 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: 
a) przesyłką kurierską, 
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
c) poprzez odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie
d) elektronicznie poprzez pobranie pliku

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na nasz rachunek bankowy lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. W przypadku składania domówień lub dokonywania zmian przez Klienta w złożonym wcześniej zamówieniu termin jego realizacji liczony jest od zgłoszenia tych zmian lub domówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera lub listonosza. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub listonosza i Klienta.
 
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Wydanie towaru Kupującemu następuje w momencie przekazania towaru wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają wymaganą prawem polskim stawkę podatku VAT.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 
Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
Numer konta: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010 (Bank PKO BP SA)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. W przypadku produktów niematerialnych (zawartość nośników komputerowych, pliki komputerowe) nie zwracamy środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Natomiast jeśli zakupiony produkt niematerialny jest uszkodzony, oferujemy ponowne pobranie pliku.

2. W przypadku produktów materialnych Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa ? prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul.
Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towarów materialnych w stanie, w jakim został wydany.

4. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. szkolenie),

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa

 
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien być w stanie, w jakim został wydany (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru. IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

Płatności obługiwane są przez

dotpay
WRÓĆ NA GÓRĘ