Zarząd PTRM

Zarząd PTRM

zarząd ptrm

INFORMACJE
DODATKOWE

  • Funkcja w PTRM
    edytorzy strony

 

Moje publikacje

Biuletyn Nieruchomości PTRM 6 2018

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. jako numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo ze względu na ważną tematykę obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Przedstawiamy pełny tekst pisma PTRM przekazanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Biuletyn Nieruchomości nr 5

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

poniedziałek, 28 listopad 2016 16:24

art-157-ugn

poniedziałek, 28 listopad 2016 16:23

art4-ugn

art4

Trzeci cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w sierpniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku.
W tym wydaniu, Paweł Drelich w artykule pt. „Użycie w podejściu porównawczym transakcji z przetargu” dokonał analizy możliwości i dopuszczalności wykorzystania cen transakcyjnych ustalonych w wyniku przetargu, dla potrzeb wyceny nieruchomości. Hanna Antczak w artykule pt. „Artykuł 948 kodeksu postępowania cywilnego, czyli o trafianiu kulą w płot” wskazuje na trudności (czy wręcz na brak możliwości) stosowania w praktyce art. 948 k.p.c. przy wycenie wartości rynkowej części składowych nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. W artykule pt. „Bezumowne korzystanie z nieruchomości – z czego faktycznie korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe?” Hanna Antczak przeprowadziła analizę, w której poddaje w wątpliwość możliwość wykorzystywania informacji o stawkach czynszów z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, dla celów ustalania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zbigniew Szwaja przedstawia „gotowy” sposób analizy długookresowego trendu zmiany cen oraz ustalania relacji cen historycznych do cen bieżących

Spis treści Nr 3 (1/2016)

str
Paweł Drelich -
UzYCIE W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM TRANSAKCJI Z PRZETARGU
9
Hanna Antczak -
ARTYKUŁ 948 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, CZYLI O TRAFIANIU KULĄ W PŁOT.
15
Hanna Antczak -
BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI – Z CZEGO FAKTYCZNIE KORZYSTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZESYŁOWE?
19
Zbigniew Szwaja -
TREND DŁUGOOKRESOWY, APROKSYMOWANY JAKO NIELINIOWY – ANALIZA, WALORYZACJA NOTOWAŃ, USTALANIE RELACJI CEN HISTORYCZNYCH DO CEN BIEŻĄCYCH
23

Ze szczegółowym spisem treści numeru, streszczeniami poszczególnych artykułów oraz sylwetkami Autorów zapoznać się można na stronie Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016)Biuletynu Nieruchomości nr 3 (1/2016).

Biuletyn po nabyciu zostanie przesłany pocztą e-mail w formacie pliku PDF (2,5 MB). W przypadku trudności z pobraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

50.00zł
Ilość:

Petycja PTRM dotycząca obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych uwzględniona!

14 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas której m.in. rozpatrywano petycję Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ozn. petycji P9-25/16). Petycja PTRM była rozpatrywana jako czwarta w kolejności i jednocześnie jako ostatnia podczas tego posiedzenia. PTRM reprezentował wiceprezes Dariusz Szymanowski.
Po krótkim zreferowaniu sprawy przez przedstawiciela biura Senatu, uzupełnionym wypowiedzią przedstawiciela wnioskodawcy, Komisja postanowiła podjąć prace legislacyjne nad petycją; uchwała została podjęta jednogłośnie.
Prace będą kontynuowane podczas kolejnych posiedzeń Komisji, na które będzie także zapraszany przedstawiciel PTRM.
Wydaje się, że jest to mały, ale jakże ważny krok w naszej działalności. Rozpoczynamy od porządkowania naszego warsztatu, bowiem celem petycji było uchylenie obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, nałożonego na rzeczoznawców na mocy art. 158 ustawy. I chociaż przed nami jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia zamierzonego celu, to jest to wyraźny sygnał, że jako środowisko rzeczoznawców możemy w sposób demokratyczny wpływać na kształt naszego zawodu. Liczy się wszakże siła argumentów, które w tym konkretnym przypadku pozwoliły przekonać członków Komisji Senackiej.
Zawiadamiając o powyższym, prosimy wszystkich o dalsze udzielanie wsparcia dla naszych działań, podpisując petycję:

Podpisz petycję!Podpisz petycję!

 

Więcej o inicjatywie, tekst petycji wraz z uzasadnieniem

Prezes PTRM

Tadeusz Drapała

czwartek, 01 wrzesień 2016 14:46

Koniec z wyciągami!

Jest zapowiedź Ministerstwa w sprawie usunięcia art. 158 z ustawy o gospodarce nieruchomościami!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy!
Powoli zbliża się do końca sezon urlopowy i pora powrócić do pracy...
Dla powracających z wakacji od razu mamy dobrą wiadomość: staraniem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych z początkiem 2017 r. (przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami), zostanie zniesiony obowiązek sporządzania i przekazywania do starostw wyciągów z operatów szacunkowych!

W dniu 2 sierpnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu rozpatrzenia petycji złożonej przez PTRM w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (petycja nr P9-25/16). PTRM reprezentował wiceprezes Dariusz Szymanowski (więcej o inicjatywie, tekst petycji wraz z uzasadnieniem)

Na zaproszenie Komisji, w posiedzeniu wziął także udział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Kazimierz Smoliński, który przedstawił stanowisko Ministerstwa w tej sprawie.

Z satysfakcją informujemy, że Ministerstwo przychyliło się do propozycji zmian zaproponowanych w petycji przez PTRM (nie w pełni zgadzając się jednak z argumentacją) i uznało, że dalsze trwanie przepisu nie znajduje uzasadnienia. Tym bardziej, że jak przyznał wiceminister (powołując się na informację uzyskaną od Głównego Geodety Kraju), wyciągi składało nieco ponad 2% rzeczoznawców. Pan Kazimierz Smoliński zadeklarował, że w związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, której wejście w życie zaplanowano na początek 2017 r., z ustawy zostanie usunięty art. 158, jak również zostaną zmienione inne „pochodne” przepisy z tym związane. Wobec takiego stanowiska Komisja Senacka podjęła jednogłośnie uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac nad petycją.

Wydaje się, że zapowiedź uchylenia art. 158 z ustawy o gospodarce nieruchomościami to drobna, niezauważalna sprawa. Jednak dla nas ma to istotne, „podwójne” znaczenie. Uchylenie, po niemal 20-letnim okresie obowiązywania „martwego” przepisu i zniesienie obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, to dla rzeczoznawców przede wszystkim oszczędność czasu oraz poczucie, że przestaniemy robić coś, co nikomu do niczego nie było potrzebne. Ale to także satysfakcja, że po raz pierwszy został usłyszany głos środowiska rzeczoznawców, że „zadziałał” mechanizm wpływania w sposób demokratyczny na kształt naszego zawodu.

Warto podkreślić, że Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych było inicjatorem powyższych działań składając w tej sprawie w dniu 30 marca br. stosowną petycję do Marszałka Senatu. Już 14 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Senackiej, która podjęła jednogłośnie uchwałę o kontynuowaniu prac nad petycją, a już 2 sierpnia zdecydowano o wprowadzeniu zmian do ustawy. Wystarczyło więc 5 miesięcy, by doprowadzić do usunięcia niepotrzebnego przepisu (oczywiście to dopiero zapowiedź zmiany, bo sama zmiana nastąpi w terminie późniejszym)!

Przedstawiając powyższe, w imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych pragnę serdecznie podziękować Komisji Senackiej za podjęcie prac nad petycją oraz Panu Ministrowi Kazimierzowi Smolińskiemu za przychylenie się do naszych propozycji. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim (ponad sześciuset) Koleżankom i Kolegom rzeczoznawcom, którzy udzielili nam poparcia w tej sprawie, składając swój podpis pod petycjąswój podpis pod petycją. Jak widać, było warto.

Mamy nadzieję, że zapowiedź usunięcia art. 158 z ustawy to także zapowiedź dalszej dobrej współpracy z Ministerstwem w zakresie dotyczącym funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Prezes PTRM

Tadeusz Drapała

Do naszego Towarzystwa trafił (nieco okrężną drogą) projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. W ramach społecznych konsultacji zwracamy uwagę szczególnie na brzmienie § 9 projektu. W paragrafie tym zapisano:
„(...) komornik zleca biegłemu, aby w operacie szacunkowym wskazał cenę oszacowania bez kwoty podatku od towarów i usług oraz cenę oszacowania podwyższoną o kwotę tego podatku”

W ustawie o gospodarce nieruchomościami nałożono na rzeczoznawcę majątkowego sporządzającego, po 14 października 2015 roku, operat szacunkowy (lub aktualizację operatu, który powstał wcześniej), obowiązek przekazania wyciągu z operatu szacunkowego do odpowiedniego Starostwa Powiatowego, w przeciągu dwóch miesięcy, wyłącznie drogą elektroniczną, po uprzednim podpisaniu go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Miomo, że sporządzenie wyciągu jest dość żmudne to nie wiadomo czemy on służy.  

Informacje, podane w wyciągu, nie mogą być przydatne dla potrzeb ustalania wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 5. ustawy ? ponieważ rzeczoznawcy wskazują w operatach szacunkowych (i wyciągach na ich podstawie sporządzanych) wartości nieruchomości, a nie ich ceny. Ta sytuacja skłoniła nas do wystosowania petycji do Marszałka Senatu RP, której treść publikujemy poniżej (jak też w formacie PDF w załączniku do tego art.). Prosimy równocześnie o poparcie tej inicjatywy poprzez podpisanie petycji na stronie Petycje.pl.

Podpisz petycję!

Zebrane podpisy zostaną dołączone do petycji, którą wysłaliśmy już do Marszałka Senatu drogą listowną. 

W wielu krajach trwa spór pomiędzy teoretykami wyceny: czy wartość wyliczana w podejściu kosztowym jest już wartością rynkową czy tylko wartością zbliżoną do rynkowej. Podejmuje tę kwestię ustawa o gospodarce nieruchomościami , a także archiwalny standard zawodowy KSWP1 ? ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa?.
Oba rodzaje wartości nie są tożsame, a jedynie do siebie zbliżone. Powstaje jednak pytanie, jakie są siła i istota tego związku.

15.00zł
Ilość:


Celem opracowania jest wyjaśnienie sensu tego związku i różnic pomiędzy jego komponentami, a także przedstawienie prawidłowego stosowania podejścia kosztowego, jeżeli związek pomiędzy wartością rynkową i odtworzeniową ma rzeczywiście istnieć.

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia procedurę wyceny wartości rynkowej nieruchomości w podejściu kosztowym.
Omawia on:
? faktyczne różnice pomiędzy wartością odtworzeniową i wartością rynkową,
? pojęcie zysku inwestora i jego wpływ na wartość rynkową, w tym na przykładach sposób jego wyliczania,
? wzory obliczeniowe dla podejścia kosztowego proponowane w literaturze i proponuje wzór dla przyjętej metody,
? na przykładach sposób wyliczania liczbowego zużycia fizycznego, wewnętrznego i zewnętrznego,
? metodykę weryfikacji wartości ustalonej w podejściu kosztowym przy wykorzystaniu transakcji kupna-sprzedaży.

SUMMARY 
How to deal with the cost approach
This article presents the calculation procedure of the real estate market value in the cost approach. It describes:
? the actual differences between the replacement value and the market value,
? the term of the profit of an investor and its influence on the market value, including the method of its calculation with the use of examples,
? calculation formulas for the cost approach proposed in the literature and it proposes a formula for the accepted method,
? the way of calculating physical depreciation in digital values, internal and external, with the use of examples,
? the verification methodology of the value set in the cost approach with the use of a sale and purchase transaction.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Można nabyć tylko ten pojedyńczy artykuł w cenie 15 zł, lub cały Biuletyn w cenie 50 zł brutto. Zakupy jest przesyłany w postci pliku załączonego do listu e-mail. Zakup możliwy w  sklepie internetowym PTRM.Zamówienia można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Koszt pobrania pliku z artykułem to: 

15.00zł
Ilość:

Opracowanie jest kontynuacją tematu podjętego w biuletynie PTRM z czerwca 2013 rokubiuletynie PTRM z czerwca 2013 roku i Biuletynie Nieruchomości nr 1/2015Biuletynie Nieruchomości nr 1/2015 z czerwca 2015 roku.

15.00zł
Ilość:


W artykule wskazano, na jakich aspektach wyceny należy się skupić wyceniając fermy drobiu w podejściu dochodowym. Przedstawiono sposób określenia wielkości i wartość produkcji fermy drobiu hodującej brojlera,scharakteryzowano podstawowe składniki kosztów produkcji, a także sposób pozyskania danych o ich wielkości. Na zakończenie autor przedstawia dostępne dane o dochodowości produkcji żywca drobiowego.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Można nabyć tylko ten pojedyńczy artykuł w cenie 15 zł, lub cały Biuletyn w cenie 50 zł brutto. Zakupy jest przesyłany w postci pliku załączonego do listu e-mail. Zakup możliwy w  sklepie internetowym PTRM.Zamówienia można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Koszt pobrania pliku z artykułem to: 

15.00zł
Ilość:

Artykuł, w postaci tabeli porównawczej, jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

15.00zł
Ilość:


Materiał jest uzupełnieniem artykułu pt: ?Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości? opublikowanego w BN 1/2015BN 1/2015. Opis narzędzi przedstawiono w postaci tabelarycznej, co umożliwia wygodne porównanie funkcji i cech produktów.

Porównano narzędzia w askpekcie funkcji, które realizują (gromadzenie danych i dokonywanie wpisów, ergonomia wprowadzania danych, kontrola poprawności i kompletności danych, zarządzanie słownikami, dane złożone, autokorekta, precyzja określania lokalizacji, sortowanie i wyszukiwanie, wymiana danych pomiędzy członkami grupy, narzędzia do zarządzania grupą, komentowanie transacji itd). 

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Można nabyć tylko ten pojedyńczy artykuł w cenie 15 zł, lub cały Biuletyn w cenie 50 zł brutto. Zakupy jest przesyłany w postci pliku załączonego do listu e-mail. Zakup możliwy w  sklepie internetowym PTRM.Zamówienia można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Koszt pobrania pliku z artykułem to: 

15.00zł
Ilość:

Bez względu na to czy jest ustanowiona służebność, czy mamy do czynienia tylko z bezumownym korzystaniem, ślad prawno-rzeczowy jest wyraźny: prawo własności zdefiniowane w art. 140 Kodeksu cywilnego [3] doznaje istotnych ograniczeń na pewnym obszarze. 

Ślad jest autentyczny....

15.00zł
Ilość:


STRESZCZENIE:
Prawno - rzeczowy ślad przesyłu  na cudzej nieruchomości
Artykuł omawia uwarunkowania prawne, normatywne i faktyczne obszarów ograniczonego użytkowania powstających z powodu lokowania instalacji przesyłowych na nieruchomościach. Podejmuje nie tylko względnie dobrze rozpoznane zagadnienie sfery czynnej służebności, ale także omawia słabo rozpoznane zagadnienie sfery biernej służebności. Sfera bierna służebności, to pakiet ograniczeń, które obowiązują właściciela nieruchomości poza miejscami przebiegu instalacji przesyłowych, za które to ograniczenia przedsiębiorstwa przesyłowe nie są tak skore uiszczać wynagrodzenia, a które są często równie dolegliwe jak sfera czynna służebności przesyłu.

SUMMARY: 
The legal and material footprint of transmission throughsomeone else?s real estate
The article describes the legal, normative and actual determinants of limited use areas, appearing due to locatingtransmission installations on real estate. Not only doesit raise the relatively well-recognized issue of an active easementarea, but it also explains the poorly-recognized issue of a passive easement area. The passive easement area is a package of limitations which are obligatory for an owner beyond the places where transmission installations run, and for these limitations utility companies are not willing to pay remunerations, although they are often as burdensome as the active utility easement area.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Można nabyć tylko ten pojedyńczy artykuł w cenie 15 zł, lub cały Biuletyn w cenie 50 zł brutto. Zakupy jest przesyłany w postci pliku załączonego do listu e-mail. Zakup możliwy w  sklepie internetowym PTRM.Zamówienia można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Koszt pobrania pliku z artykułem to: 

15.00zł
Ilość:

Drugi cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2015 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Materiały, w postaci plików PDF oraz arkuszy w formacie Excel, wydane z okazji warsztatów zawodowych we Wrocławiu i Olsztynie: "Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Materiały publikowane były pierwotnie na płycie CD. Duże zainteresowanie tematyką spowodowało wyczerpanie nakładu. Zawartość płyty wysyłamy obecnie w formie archiwum ZIP. Materiały przybliża artykuł o warsztatach w Olsztynie oraz we Wrocławiu

Archiwum w postaci pliku ZIP po nabyciu zostanie przesłane pocztą e-mail (8 MB). W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

110.70zł
Ilość:

Drodzy Czytelnicy,
Do tej pory wydaliśmy dwa okolicznościowe Biuletyny Nieruchomości. W czerwcu 2015 r. ukazał się pierwszy CYKLICZNY numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku.

Pierwszy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w czerwcu 2015 r., który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

czwartek, 02 lipiec 2015 17:08

Walne Zgromadzenie PTRM - czerwiec 2015 r.

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, połączone ze szkoleniem wewnętrznym ? Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające? prowadzonym przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Romana Dziczka.

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Bydgoszczy ?Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste - praktyka i orzecznictwo". Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców majątkowych stykających się z problematyką szacowania wartości służebności przesyłu i prawa użytkowania wieczystego, czyli ... wszystkich rzeczoznawców. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt płyty i wysyłki to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
 
 

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Gdańsku "Rzemiosło szacowania". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt zakupu płyty wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Warszawie ?Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ?. Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców pełniących funkcję biegłego sądowego i nie tylko. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisie www.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt nabycia płyty i jej wysyłki to:

 
70.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 00:00

Regulamin sklepu internetowego www.ptrm.pl/sklep

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.ptrm.pl/sklep;

4. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowym dostępny pod adresem  http://www.ptrm.pl/sklep, będący własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM), z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika 30 lok.332, 00-336 Warszawa, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, zarówno w postaci przedmiotów fizycznych jak też jako pliki komputerowe, w obu postaciach są chronione prawem autorskim;

6. Umowa sprzedaży - umowa Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzajace bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  


  

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ptrm.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy działający pod adresem http:// www.ptrm.pl/sklep jest prowadzony przez firmę: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

4. Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
tel. : +48 22 828 40 11
e-mail: sklep@ptrm.pl

5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu   http://www.ptrm.pl/sklep.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich przedmiotów. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wykonane są przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

9. Sklep Internetowy nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, 

10. Klient nie jest upoważniony do wykonania modyfikacji naszych produktów, w szczególności zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików komputerowych na zasadzie licencji GPL lub w jakikolwiek inny sposób. Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści stanowiących zawartość produktów nabytych w Sklepie pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.plwww.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie plików komputerowych wchodzących w skład produktu nabytego w Sklepie (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym PTRM.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

11. Zakup Towaru nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu. Wszystkie produkty są własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych . Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe lub inne straty wynikające z używania lub niemożności korzystania z naszych produktów.

12. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów o żądanych przez Klienta cechach.


13. Zakup w sklepie internetowym www.ptrm.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja może nastąpić również w trakcie procesu dokonywania zakupu poprzez podanie danych osobowych i adresowych.
 
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
4. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich .Składając zamówienie u Sprzedawcy Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.ptrm.pl/sklep, dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia ? do momentu naciśnięcia przycisku ?Potwierdź zamówienie? ? Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy firmą kurierską. 
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

13. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.


 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: 
a) przesyłką kurierską, 
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
c) poprzez odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie
d) elektronicznie poprzez pobranie pliku

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na nasz rachunek bankowy lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. W przypadku składania domówień lub dokonywania zmian przez Klienta w złożonym wcześniej zamówieniu termin jego realizacji liczony jest od zgłoszenia tych zmian lub domówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera lub listonosza. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub listonosza i Klienta.
 
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Wydanie towaru Kupującemu następuje w momencie przekazania towaru wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają wymaganą prawem polskim stawkę podatku VAT.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 
Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
Numer konta: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010 (Bank PKO BP SA)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. W przypadku produktów niematerialnych (zawartość nośników komputerowych, pliki komputerowe) nie zwracamy środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Natomiast jeśli zakupiony produkt niematerialny jest uszkodzony, oferujemy ponowne pobranie pliku.

2. W przypadku produktów materialnych Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa ? prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul.
Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towarów materialnych w stanie, w jakim został wydany.

4. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. szkolenie),

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa

 
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien być w stanie, w jakim został wydany (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Kondratowicza 45 lok. 31 03-285 Warszawa
.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru. IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 00:00

Walne Zgromadzenie PTRM - czerwiec 2014 r..

W dniach 5-7 czerwca 2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowym ?Zalesie Mazury Active Spa" w Barczewie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych połączone ze szkoleniem wewnętrznym Analiza statystyczna i GIS.

Przekazujemy w załączeniu przesłane nam ?Stanowisko rzeczoznawców majątkowych w sprawie sposobu wyceny nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich od podziału", wyemitowane przez członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych biorących udział w spotkaniu z Dyrekcją Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w dniu 3 stycznia 2014.

Wypełniając regulacje Rady Europy oraz rozwiązania zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawodawstwie zwykłym, MTBiGM prowadzi tzw. konsultacje społeczne dotyczące m.in. projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

środa, 25 wrzesień 2013 01:15

Propozycje zmian w trybie nadawania uprawnień

Ministerstwo przedstawiło propozycje zmian w trybie prowadzenia praktyk, egzaminowania i nadawania uprawnień. Poniżej nasze stanowisko wobec tych propozycji.

 

Jakie zmiany w prawie, związane z odpowiedzialnością zawodową, szykuje nam rzeczoznawcom Ministerstwo i jakie stanowisko wobec nich zajęło Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

W czwartek 21 listopada rozpoczynamy (w grupie 83 uczestników) szkolenie w Bydgoszczy (w programie 24 godziny edukacyjne). Program do pobrania w załączeniu.

 

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisiewww.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Płyta zawierająca pełne teksty  z Sympozjum wraz z wysyłką listem poleconym Poczty Polskiej.Koszt nabycia to:

100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

W związku z licznymi niejasnościami oraz problemami interpretacyjnymi wynikającymi z treści art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w kwietniu 2012 roku złożyło do MTIBiGM prośbę o pisemne stanowisko Ministra.
środa, 24 kwiecień 2013 21:25

Porozumienie PTRM - PZU

Zarząd PTRM zawarł korzystne porozumienie z PZU w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla swoich członków.
piątek, 22 marzec 2013 02:12

Wynagrodzenie biegłych

Pismo PTRM skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych.

 

Przedstawiamy wypracowane w gronie członków PTRM stanowisko wobec skierowanego do konsultacji przez PFSRM projektu nowego standardu zawodowego. W załączniku też tekst projektowanego standardu wraz z zaproszeniem do konsultacji. Zwracamy też uwagę na wcześniejsze nasze uwagi o uzgadniania standardów zawodowych a także opinie o innych propozycjach w tej materii. 

Dlaczego Sympozjum będzie na języku i na cenzurowanym wiedzieć będą Ci, którzy zamówią publikację ISBN naszego Towarzystwa.

Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 100,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych uważa, że uzgadnianie przez Ministra Infrastruktury standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie jest celowe. Poniżej pełny tekst stanowiska PTRM wraz z uzasadnieniem.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych sformułowane w związku z licznie kierowanymi do Towarzystwa zapytaniami organów, o ocenę opinii na zasadach konkursu oraz o ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

"Zaproponowane regulacje są przykładem wielu błędów w sztuce legislacyjnej. Przedstawione rozwiązania w istotnej części są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i normami wyższego rzędu."
 
To najistotniejszy fragment stanowiska PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych".
Walne Zebranie PTRM połączone z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków odbyło się w hotelu Izabella, Puławach, od 14 do 16 czerwca 2012r.
środa, 11 kwiecień 2012 10:10

Korespondencja ze Związkiem Banków Polskich

Przedstawiamy dalszy ciąg konrespondencji ze Związkiem Banków Polskich. Skan tekstu jest dostępny też w formacie PDF, w spince poniżej artykułu.

Na podstawie dotychczasowch doświadczeń, własnych a także innych organizacji zawodowych, związancych z oceną operatów szacunkowych, PTRM skierowało Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prośćbę o zajęcie pisemnie stanowiska w zasygnalizowanych kwestiach. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej załącznik w formacie PDF.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej artykułu skan dokumentu w formacie PDF.

niedziela, 11 marzec 2012 00:00

Co dalej z wycenami dla Banków?

Przedstawiamy pismo PTRM kierowane do Związku Banków Polskich w sprawie wycen na potrzeby sektora bankowego. Kopię pisma skierowaliśmy też do PFSRM, licząc na współpracę w tej sprawie, dotyczącej całego środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów, które bezpłatnie zamieścimy w wydawnictwie Sympozjum.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przesłało 30 listopada 2011r. do Ministra Sprawiedliwości opracowanie „Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego" wskazując na niektóre kolizje dostrzeżone w zapisach obowiązujących przepisów prawa. PTRM zgłosiło też wolę i pełną gotowość współpracy z Ministerstwem w zakresie identyfikowania i eliminowania kolizji prawnych, z obszarów wyceny i szacowania nieruchomości. 

 

sobota, 21 styczeń 2012 00:00

Certyfikacja biegłych ? inicjatywa PTRM

Nasze Towarzystwo podjęło się trudu wspierania i budowy pozycji biegłych. Obok dyskusji i prezentacji oficjalnych stanowisk PTRM zadecydowaliśmy, ze wskażemy własne rozwiązanie wyznaczenia kierunku ewentualnej certyfikacji.

Koleżanki i Koledzy,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami obowiązuje już przeszło trzynaście lat. Akt ten po raz pierwszy kompleksowo uregulował obszerną dziedzinę gospodarki nieruchomościami obejmując swoim zakresem szereg zagadnień, które wcześniej nigdy nie były objęte regulacją ustawową, w szczególności wprowadził do polskiego systemu prawa nową grupę zawodową - rzeczoznawców majątkowych.

poniedziałek, 11 lipiec 2011 21:38

Jan Szczygielski członkiem PTRM

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w poczet członków Towarzystwa został przyjęty Jan Szczygielski.

Wobec działań Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, która z pominięciem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zamierza przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury, Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 (KSWS 4) ? Inwestycje linowe ? służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości, Prezes PTRM przedstawia Ministwrstwu Infrastruktury, stanowisko Towarzystwa w tej sprawie.

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje Zespół do kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o biegłych sądowych.  PTRM przesłało Do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa swoje stanowisko i uwagi dotyczące problematyki biegłych sądowych.

niedziela, 10 kwiecień 2011 21:24

Prawa autorskie serwisu www

Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści opublikowanych na stronach www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.plwww.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie treści artykułów serwisów www.PTRM.pl lub www.PTRM.org.pl będących własnością PTRM (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym Redakcji.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w  maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

? Copyright by Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2011. All rights reserved.
Cała zawartość stron: www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl jest własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM), o ile nie zaznaczono inaczej.

PTRM nie zgadza się natomiast na takie sposoby wykorzystania, które polegałyby na odprzedaży wydrukowanych egzemplarzy artykułów.

"Cytowania" w innych opracowaniach i w wydawnictwach komercyjnych są dozwolone pod warunkiem podania źródła, autora i daty publikacji.

Treści zawarte w tekstach publikowanych na stronach: www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl są wyrazem opinii i poglądów organów statutowych Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych lub wyłącznie autorów poszczególnych tekstów jeśli autor został podany z imienia i nazwiska.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie gwarantuje, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek dzialań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z PTRM.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów lub usług do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w  to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.

Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W takim przypadku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Pismo do Ministra Sprawiedliwości "w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych"

W dniach 21-22 maja 2009 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie szkoleniowe i Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

piątek, 16 październik 2009 19:55

Pismo PTRM do komisji "Przyjazne Państwo"

Pismo PTRM do pana Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie nowelizacji uogn w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

wtorek, 10 listopad 2009 18:50

Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

piątek, 13 listopad 2009 18:44

Pismo do MI w sprawie kodeksu etyki

Stanowisko PTRM wobec przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

piątek, 22 styczeń 2010 18:11

Pismo do MI w sprawie standardów

Stanowisko PTRM w związku z propozycją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzgodnienia standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa?

Dnia 5 stycznia 2010 r. w Warszawie, z inicjatywy Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

 
Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące interpretacji przez PFSRM niektórych zapisów standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla Zabezpieczenia Wierzytelności".
Walne Zgromadzenie PTRM odbyło się 12 czerwca 2010 r. w Wiźnie, w malowniczym otoczeniu Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego.
środa, 07 kwiecień 2010 00:00

Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

 

Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

Siedziba PTRM: ul. Ludwika Kondratowicza 45 lok.31,03-285 Warszawa

E-mail do sekretariatu: sekretariat@ptrm.pl

Telefon stacj: 22 828 40 11
Astystentka Zarządu PTRM: Wiesława Anioł
Godziny pracy sekretariatu:

9.00 - 14.00 (poniedziałek - piątek)

Adres do korespondencji w sprawach ocen operatów:
Mieczysław Anioł, Inwestor S.C.ul. Moniuszki 45 p.30, 58-300 Wałbrzych
Tel. w/s oceny operatów:+48 602 394 214
 
PTRM:
Regon:141407407
NIP: 5252473640
KRS: 0000304120

Nr rachunku: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010   Bank PKO BP SA 

Dokumenty PTRM

niedziela, 27 czerwiec 2010 18:07

Odbyło się szkolenie w Wiznie

W dniach 10-11 czerwca odbyło się kolejne szkolenie organizowane prze PTRM. Tym razem spotkaliśmy się w Wiźnie nad Biebrzą ? miejscu ciekawym zarówno z historycznego jak i przyrodniczego punktu widzenia.
wtorek, 05 październik 2010 17:43

Relacja ze szkolenia w Smolarni

W dniach od 30 września do 2 października 2010 roku w Smolarni odbyło się, zorganizowane przez PTRM, szkolenie p.t. ?Problemy szacowania dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego?.
I Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w sobotę, 27 listopada 2010 roku w Warszawie. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do witryny www.1kns.plwww.1kns.pl
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest partnerem Kongresu Biegłych Sądowych poprzez otrzymanie godności instytucji uczestniczącej.
wtorek, 12 październik 2010 17:21

Korespondencja o standardzie przesyłu

Przedstawiamy korespondecję o potrzebie rozważenia zasadności ustalenia standardu przesyłu.
czwartek, 24 marzec 2011 22:48

Pismo PTRM do Dyrekcji Lasów Państwowych

PTRM wystosował do Dyrekcji Lasów Państwowych pismo dotyczące: Zarządzenia nr 26 z dnia 20 maja 20 10 roku w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

czwartek, 24 marzec 2011 22:04

I Kongres Nauk Sądowych - zapytanie

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, reprezentującego tę część środowiska biegłych sądowych, zwracamy się do animatorów komitetu organizacyjnego o wyjaśnienie sytuacji, która powstała po I Kongresie Nauk Sądowych i rewizję poczynionych ustaleń.

 

środa, 14 kwiecień 2010 00:00

Przedstawiamy się

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją działającą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Działa na terenie całej Polski. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową.

Towarzystwo ma na celu stworzenie, raczej elitarnej niż masowej organizacji profesjonalistów. Sprzyjają temu świadomie ustawione progi finansowe wstępu do Towarzystwa.


W grupie zawodowych przyjaciół wymieniamy się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy. Członkowie mają dostęp do szkoleń zawodowych, organizowanych przez PTRM i całkowicie lub w przeważającej części finansowanych ze środków Towarzystwa.

Własnością PTRM jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa. Członkowie otrzymują także pomoc merytoryczną na bieżąco poprzez z cała pewnością najaktywniejszą w Polsce listę dyskusyjną PTRM. PTRM udziela im również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, w tym związanych z działaniami organów władzy publicznej.


Jak wstąpić do PTRM

Członkiem PTRM może zostać każdy, kto uzyska rekomendację dwóch aktualnych członków PTRM po czym zostanie formalnie przyjęty przez Zarząd PTRM. Przed formalnym przyjęciem kandydaci zobowiązani są do przedstawienia informacji o odbytych szkoleniach doskonalenia zawodowego Rzeczoznawcy Majątkowego w jakich uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat. Do deklaracji członkowskiej, do wiadomości PTRM, należy również dołączyć 3 opracowania (operaty, opinie, analizy itp.). Rekomendację członków Stowarzyszenia można uzyskać m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez PTRM 2 razy w roku (*). Informacja nt. terminów szkoleń dostępna w sekretariacie Stowarzyszenia lub na stronie www.
Członkostwo wiąże się z wpłaceniem wpisowego do Towarzystwa wynoszącego 200 zł, miesięczna składka członkowska wynosi 200 zł.

(*) 2 razy w roku, tj. marzec, październik. Poza miesiącem czerwcem, gdzie przewidziane jest Walne Zgromadzenie.

 

czwartek, 15 maj 2008 14:38

Zebranie założycielskie

W wyniku Zebrania Założycielskiego, które miało miejsce dnia 9 lutego 2008. w Warszawie, powstało

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH (PTRM).

Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 24.04.2008 r, pod numerem KRS 0000304120.

WRÓĆ NA GÓRĘ