Zarząd PTRM

Zarząd PTRM

zarząd ptrm

INFORMACJE
DODATKOWE

 • Funkcja w PTRM
  edytorzy strony

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Inwestycji i Rozwoju o rozważenie zmian legislacyjnych w sprawie zasad odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych - tak by ukształtować je zgodnie ze standardami konstytucyjnymi. W załączniku do niniejszego artykułu (spinka poniżej) można zapoznać się z argumentami Rzecznika. 

Ósmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2019 r. jako kolejny numer promocyjny. Jego treść to tylko czysta metodyka wycen! Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Stanowisko PTRM w odpowiedzi na przedstawioną do konsultacji publicznych propozycję Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”

Siódmy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w październiku 2018 r. jako kolejny numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

środa, 25 kwiecień 2018 23:11

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
SERWISU (https://www.ptrm.pl), SERWISU (https:://www.biuletyn.nieruchomosci.pl) i SKLEPU PTRM (https://www.ptrm.pl/sklep)

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” stron internetowych, udostępnionych pod adresem URL: www.ptrm.plwww.biuletyn.nieruchomosci.pl zwanych dalej "STRONĄ" i  sklepu internetowego: „Sklep PTRM”, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://www.ptrm.pl/sklep, zwanej dalej „Sklepem”. Strona i Sklep są zarządzane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Malborskiej 3, lok. 76, 03-286 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304120, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, zwanym dalej „Sprzedawcą”. Ze sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 828 40 11 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@ptrm.pl.

1. Wstęp
W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów STRONY i Klientów SKLEPU, zwanych dalej „Klientami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

2. Deklaracja
Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach STRONY i SKLEPU jest Sprzedawca.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem STRONY i SKLEPU, jeżeli jest to:
• niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w zakresie danych: - nazwisko i imiona Klienta, - numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, - adres zameldowania na pobyt stały, - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, - adresy elektroniczne,
• niezbędne do wysyłki pocztą elektroniczną, zamówionej informacji, w formie Newslettera, w zakresie danych: - nazwisko i imiona Klienta, - nick Klienta, - data rejestracji,  - adresy elektroniczne,
• realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
• uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem SKLEPU, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:
• niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
• niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,
• niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
• dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowany w pkt 5 Polityki prywatności i plików cookies.

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

5. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         nr IP

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

·         imię i nazwisko

·         adres

·         adres e-mail

·         numer konta bankowego

·         numer NIP

·         numer zamówienia

·         nr IP

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami.

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

·         imię i nazwisko

·         adres

·         numer telefonu

·         adres e-mail

·         NIP

·         numer konta bankowego

·         numer zamówienia

·         numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

Zbiór danych osób korespondujących z Sprzedawcą.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         numer telefonu

·         numer IP

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę.

Zbiór danych osób subskrybujących wysyłkę okresowych informacji o rynku nieruchomości i metodyce wyceny oraz tematów pokrewnych (Newsletter).

·         imię i nazwisko

·         nick (peudonim)

·         adres e-mail

·         numer IP

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności narzędzia wysyłki Newslettera.

Zbiory danych osobowych Klientów podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie stosowane w tym zakresie wyłączenia wynikają w szczególności z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

6. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych
Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Uprawnienia Klienta
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo poprawiania swoich danych,
• prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
• prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

8. Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera STRONY i SKLEPU, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze STRONY i SKLEPU. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania STRONĄ i SKLEPEM. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze STRONY i SKLEPU przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

9. Pamięć podręczna
Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze STRONY i SKLEPU, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze STRONY i SKLEPU, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

10. Geolokalizacja
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

11. Tag pikselowy
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

12. Pliki cookies - wprowadzenie
W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego STRONY i SKLEPU. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze STRONY i SKLEPU. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

13. Podstawa przetwarzania plików cookies
Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem STRONY i SKLEPU, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

14. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
• pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie STRONY i SKLEPU oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze STRONY i SKLEPU jest niemożliwe,
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,
• pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na STRONIE i w SKLEPIE lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności STRONY i SKLEPU może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
• pliki cookies Sprzedawcy,
• pliki cookies podmiotów trzecich.

15. Pliki cookies Sprzedawcy
Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie STRONY i SKLEPU dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

16. Pliki cookies podmiotów trzecich
Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
• Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem STRONY i SKLEPU, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:

17. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet ExplorerInternet Explorer
 2. ChromeChrome
 3. SafariSafari
 4. FirefoxFirefox
 5. OperaOpera
 6. AndroidAndroid
 7. Safari (iOS)Safari (iOS)
 8. Windows PhoneWindows Phone
 9. BlackberryBlackberry

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności STRONY i SKLEPU.

18. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
STRONA i SKLEP może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

19. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

20. Kontakt i zgłoszenia
Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

e-mail: sklep@ptrm.pl
tel: (+48) 22 828 40 11
Sklep PTRM
ul. Malborska 3, lok. 76, 03-286 Warszawa

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

SKLEPU PTRM (https://www.ptrm.pl/sklep)

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego: „Sklep PTRM”, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://www.ptrm.pl/sklep, zwanej dalej „Sklepem”. Sklep jest zarządzany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Kondratowicza 45 lok. 31, 03-285 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304120, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, zwanym dalej „Sprzedawcą”. Ze sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 828 40 11 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@ptrm.pl.

 

1.   Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, zwanych dalej „Klientami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

 

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 

2.   Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

·         przetwarzane zgodnie z prawem,

·         zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

·         nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

·         merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

·         odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

·         przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

3.   Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Sprzedawca.

 

4.   Podstawa przetwarzania danych osobowych

W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, jeżeli jest to:

·         niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w zakresie danych: - nazwisko i imiona Klienta, - numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, - adres zameldowania na pobyt stały, - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, - adresy elektroniczne,

·         realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,

·         uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

·         niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

·         niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,

·         niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

·         dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowany w pkt 5 Polityki prywatności i plików cookies.

 

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

 

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

 

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

 

5.   Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych. 

 

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         nr IP

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

·         imię i nazwisko

·         adres

·         adres e-mail

·         numer konta bankowego

·         numer NIP

·         numer zamówienia

·         nr IP

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami.

Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

·         imię i nazwisko

·         adres

·         numer telefonu

·         adres e-mail

·         NIP

·         numer konta bankowego

·         numer zamówienia

·         numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

Zbiór danych osób korespondujących z Sprzedawcą.

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

·         numer telefonu

·         numer IP

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę.

 

Zbiory danych osobowych Klientów podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie stosowane w tym zakresie wyłączenia wynikają w szczególności z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

 

6.   Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

 

Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

 

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7.   Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

·         prawo dostępu do treści swoich danych,

·         prawo poprawiania swoich danych,

·         prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

·         prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

 

8.   Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

 

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

9.   Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

 

10.         Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 

11.         Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

 

12.         Pliki cookies - wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

 

13.         Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

 

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

 

14.         Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

·         pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,

·         pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,

·         pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

·         pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,

·         pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

·         pliki cookies Sprzedawcy,

·         pliki cookies podmiotów trzecich.

 

15.         Pliki cookies Sprzedawcy

Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

16.         Pliki cookies podmiotów trzecich

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

 

Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:

 

17.         Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet ExplorerInternet Explorer
 2. ChromeChrome
 3. SafariSafari
 4. FirefoxFirefox
 5. OperaOpera
 6. AndroidAndroid
 7. Safari (iOS)Safari (iOS)
 8. Windows PhoneWindows Phone
 9. BlackberryBlackberry

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.  

 

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 

 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

 

18.         Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

19.         Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

 

20.         Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

 

e-mail: sklep@ptrm.pl

tel: (+48) 22 828 40 11

Sklep PTRM

ul. Kondratowicza 45 lok. 31, 03-285 Warszawa

 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Szósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. jako numer promocyjny. Na życzenie Kupującego, do zakupionego pliku PDF, dodawany i wysyłany jest pocztą tradycyjną GRATIS egzemplarz drukowany Biuletynu (do wyczerpania zapasów). Dodatkowo ze względu na ważną tematykę obniżamy cenę! Koszt pobrania pliku to: 

30.00zł
Ilość:

Przedstawiamy pełny tekst pisma PTRM przekazanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Czwarty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

poniedziałek, 28 listopad 2016 16:24

art-157-ugn

poniedziałek, 28 listopad 2016 16:23

art4-ugn

art4

Trzeci cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w sierpniu 2016 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku.

Petycja PTRM dotycząca obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych uwzględniona!

14 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas której m.in. rozpatrywano petycję Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ozn. petycji P9-25/16). Petycja PTRM była rozpatrywana jako czwarta w kolejności i jednocześnie jako ostatnia podczas tego posiedzenia. PTRM reprezentował wiceprezes Dariusz Szymanowski.
Po krótkim zreferowaniu sprawy przez przedstawiciela biura Senatu, uzupełnionym wypowiedzią przedstawiciela wnioskodawcy, Komisja postanowiła podjąć prace legislacyjne nad petycją; uchwała została podjęta jednogłośnie.
Prace będą kontynuowane podczas kolejnych posiedzeń Komisji, na które będzie także zapraszany przedstawiciel PTRM.
Wydaje się, że jest to mały, ale jakże ważny krok w naszej działalności. Rozpoczynamy od porządkowania naszego warsztatu, bowiem celem petycji było uchylenie obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, nałożonego na rzeczoznawców na mocy art. 158 ustawy. I chociaż przed nami jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia zamierzonego celu, to jest to wyraźny sygnał, że jako środowisko rzeczoznawców możemy w sposób demokratyczny wpływać na kształt naszego zawodu. Liczy się wszakże siła argumentów, które w tym konkretnym przypadku pozwoliły przekonać członków Komisji Senackiej.
Zawiadamiając o powyższym, prosimy wszystkich o dalsze udzielanie wsparcia dla naszych działań, podpisując petycję:

Podpisz petycję!Podpisz petycję!

 

Więcej o inicjatywie, tekst petycji wraz z uzasadnieniem

Prezes PTRM

Tadeusz Drapała

czwartek, 01 wrzesień 2016 14:46

Koniec z wyciągami!

Jest zapowiedź Ministerstwa w sprawie usunięcia art. 158 z ustawy o gospodarce nieruchomościami!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy!
Powoli zbliża się do końca sezon urlopowy i pora powrócić do pracy...
Dla powracających z wakacji od razu mamy dobrą wiadomość: staraniem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych z początkiem 2017 r. (przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami), zostanie zniesiony obowiązek sporządzania i przekazywania do starostw wyciągów z operatów szacunkowych!

W dniu 2 sierpnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu rozpatrzenia petycji złożonej przez PTRM w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (petycja nr P9-25/16). PTRM reprezentował wiceprezes Dariusz Szymanowski (więcej o inicjatywie, tekst petycji wraz z uzasadnieniem)

Na zaproszenie Komisji, w posiedzeniu wziął także udział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Kazimierz Smoliński, który przedstawił stanowisko Ministerstwa w tej sprawie.

Z satysfakcją informujemy, że Ministerstwo przychyliło się do propozycji zmian zaproponowanych w petycji przez PTRM (nie w pełni zgadzając się jednak z argumentacją) i uznało, że dalsze trwanie przepisu nie znajduje uzasadnienia. Tym bardziej, że jak przyznał wiceminister (powołując się na informację uzyskaną od Głównego Geodety Kraju), wyciągi składało nieco ponad 2% rzeczoznawców. Pan Kazimierz Smoliński zadeklarował, że w związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, której wejście w życie zaplanowano na początek 2017 r., z ustawy zostanie usunięty art. 158, jak również zostaną zmienione inne „pochodne” przepisy z tym związane. Wobec takiego stanowiska Komisja Senacka podjęła jednogłośnie uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac nad petycją.

Wydaje się, że zapowiedź uchylenia art. 158 z ustawy o gospodarce nieruchomościami to drobna, niezauważalna sprawa. Jednak dla nas ma to istotne, „podwójne” znaczenie. Uchylenie, po niemal 20-letnim okresie obowiązywania „martwego” przepisu i zniesienie obowiązku sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, to dla rzeczoznawców przede wszystkim oszczędność czasu oraz poczucie, że przestaniemy robić coś, co nikomu do niczego nie było potrzebne. Ale to także satysfakcja, że po raz pierwszy został usłyszany głos środowiska rzeczoznawców, że „zadziałał” mechanizm wpływania w sposób demokratyczny na kształt naszego zawodu.

Warto podkreślić, że Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych było inicjatorem powyższych działań składając w tej sprawie w dniu 30 marca br. stosowną petycję do Marszałka Senatu. Już 14 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Senackiej, która podjęła jednogłośnie uchwałę o kontynuowaniu prac nad petycją, a już 2 sierpnia zdecydowano o wprowadzeniu zmian do ustawy. Wystarczyło więc 5 miesięcy, by doprowadzić do usunięcia niepotrzebnego przepisu (oczywiście to dopiero zapowiedź zmiany, bo sama zmiana nastąpi w terminie późniejszym)!

Przedstawiając powyższe, w imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych pragnę serdecznie podziękować Komisji Senackiej za podjęcie prac nad petycją oraz Panu Ministrowi Kazimierzowi Smolińskiemu za przychylenie się do naszych propozycji. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim (ponad sześciuset) Koleżankom i Kolegom rzeczoznawcom, którzy udzielili nam poparcia w tej sprawie, składając swój podpis pod petycjąswój podpis pod petycją. Jak widać, było warto.

Mamy nadzieję, że zapowiedź usunięcia art. 158 z ustawy to także zapowiedź dalszej dobrej współpracy z Ministerstwem w zakresie dotyczącym funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Prezes PTRM

Tadeusz Drapała

Do naszego Towarzystwa trafił (nieco okrężną drogą) projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. W ramach społecznych konsultacji zwracamy uwagę szczególnie na brzmienie § 9 projektu. W paragrafie tym zapisano:
„(...) komornik zleca biegłemu, aby w operacie szacunkowym wskazał cenę oszacowania bez kwoty podatku od towarów i usług oraz cenę oszacowania podwyższoną o kwotę tego podatku”

W ustawie o gospodarce nieruchomościami nałożono na rzeczoznawcę majątkowego sporządzającego, po 14 października 2015 roku, operat szacunkowy (lub aktualizację operatu, który powstał wcześniej), obowiązek przekazania wyciągu z operatu szacunkowego do odpowiedniego Starostwa Powiatowego, w przeciągu dwóch miesięcy, wyłącznie drogą elektroniczną, po uprzednim podpisaniu go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Miomo, że sporządzenie wyciągu jest dość żmudne to nie wiadomo czemy on służy.  

Informacje, podane w wyciągu, nie mogą być przydatne dla potrzeb ustalania wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 5. ustawy ? ponieważ rzeczoznawcy wskazują w operatach szacunkowych (i wyciągach na ich podstawie sporządzanych) wartości nieruchomości, a nie ich ceny. Ta sytuacja skłoniła nas do wystosowania petycji do Marszałka Senatu RP, której treść publikujemy poniżej (jak też w formacie PDF w załączniku do tego art.). Prosimy równocześnie o poparcie tej inicjatywy poprzez podpisanie petycji na stronie Petycje.pl.

Podpisz petycję!

Zebrane podpisy zostaną dołączone do petycji, którą wysłaliśmy już do Marszałka Senatu drogą listowną. 

Drugi cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2015 r., ukazujący się jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

Materiały, w postaci plików PDF oraz arkuszy w formacie Excel, wydane z okazji warsztatów zawodowych we Wrocławiu i Olsztynie: "Metody klasyczne i ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Materiały publikowane były pierwotnie na płycie CD. Duże zainteresowanie tematyką spowodowało wyczerpanie nakładu. Zawartość płyty wysyłamy obecnie w formie archiwum ZIP. Materiały przybliża artykuł o warsztatach w Olsztynie oraz we Wrocławiu

Archiwum w postaci pliku ZIP po nabyciu zostanie przesłane pocztą e-mail (8 MB). W przypadku trudności z odebraniem pliku prosimy o kontakt z biurem PTRM. Koszt pobrania pliku to:

110.70zł
Ilość:

Drodzy Czytelnicy,
Do tej pory wydaliśmy dwa okolicznościowe Biuletyny Nieruchomości. W czerwcu 2015 r. ukazał się pierwszy CYKLICZNY numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku.

Pierwszy cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w czerwcu 2015 r., który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku. Koszt pobrania pliku to: 

50.00zł
Ilość:

czwartek, 02 lipiec 2015 17:08

Walne Zgromadzenie PTRM - czerwiec 2015 r.

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, połączone ze szkoleniem wewnętrznym ? Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające? prowadzonym przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Romana Dziczka.

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Bydgoszczy ?Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste - praktyka i orzecznictwo". Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców majątkowych stykających się z problematyką szacowania wartości służebności przesyłu i prawa użytkowania wieczystego, czyli ... wszystkich rzeczoznawców. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt płyty i wysyłki to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
 
 

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Gdańsku "Rzemiosło szacowania". Publikacja skierowana jest do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt zakupu płyty wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Materiały na płycie CD wydane z okazji warsztatów zawodowych w Warszawie ?Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ?. Publikacja skierowana jest do rzeczoznawców pełniących funkcję biegłego sądowego i nie tylko. Zawartość płyty przybliża artykuł o warsztatach.

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt wraz z wysyłką to:

 
100.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisie www.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Płytę wysyłamy standardowo listem poleconym poprzez  Pocztę Polską, można ją też odebrać osobiście w biurze PTRM. Koszt nabycia płyty i jej wysyłki to:

 
70.00zł
* Sposób dostawy:Ilość:
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 00:00

Regulamin sklepu internetowego www.ptrm.pl/sklep

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Malborskiej 3 lok. 76, 03-286 Warszawa, e-mail: sklep@ptrm.pl, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, (dalej - PTRM), jest stowarzyszeniem powołanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, zrzeszającym osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego. PTRM jest właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep (dalej - Sklep).  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep - serwis internetowym dostępny pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep, będący własnością PTRM, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu https://www.ptrm.pl/sklep, w tym w szczególności dokonująca zakupów w ramach Sklepu;

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu https://www.ptrm.pl/sklep, w tym w szczególności dokonujący zakupów w ramach Sklepu, w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny).

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego https://www.ptrm.pl/sklep;

6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

7. PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

8. Towar - produkty prezentowane w Sklepie, zarówno w postaci przedmiotów fizycznych jak też jako pliki komputerowe w formacie PDF, w obu postaciach są chronione prawem autorskim;

9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do PTRM podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy PTRM  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  


  

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.ptrm.pl/sklep jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, z siedzibą przy ul. Malborskiej 3, lok. 76, 03-286 Warszawa, e-mail: sklep@ptrm.pl, NIP 525-24-73-640, REGON 141407407, (dalej - PTRM).


4. Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3, lok. 76, 03-286 Warszawa
tel. : +48 22 828 40 11
e-mail: sklep@ptrm.pl

5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  http://www.ptrm.pl/sklep.

7. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o kwalifikowanej pojemności (więcej szczegółów w pkt. V - Dostawa).

8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami w punkcie III niniejszego regulaminu.   

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich przedmiotów. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wykonane są przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

11. Sklep Internetowy nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, 

12. Klient nie jest upoważniony do wykonania modyfikacji naszych produktów, w szczególności zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików komputerowych na zasadzie licencji GPL lub w jakikolwiek inny sposób. Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści stanowiących zawartość produktów nabytych w Sklepie pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.plwww.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie plików komputerowych wchodzących w skład produktu nabytego w Sklepie (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym PTRM.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

13. Zakup Towaru nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu. Wszystkie produkty są własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych . Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe lub inne straty wynikające z używania lub niemożności korzystania z naszych produktów.

14. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów o żądanych przez Klienta cechach. 

15.Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu realizującego płatność  - Centrum Rozliczeniowego Dotpay (więcej w punkcie VI).

16. Zakup w sklepie internetowym www.ptrm.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu zakupu ze Sklepu Internetowego jest zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i adresowych niezbędnych dla celów obsługi sprzedaży. Dane te są przetwarzane zgodnie z "Polityką prywatności i plików cookies".
 
2. Sprzedaż następuje poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane, niezbędnie dla obsługi procesu sprzedaży, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie przez Klienta z PTRM umowy kupna - sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Po dokonaniu zakupu w Sklepie, dane podane w formularzu są przetwarzane przez PTRM dla celów obsługi sprzedaży i ewentualnej przyszłej reklamacji zgodnie z "Polityką prywatności i plików cookies".

4. PTRM może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie procesu sprzedaży w Sklepie  dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PTRM.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PTRM.

6. Dane osobowe Klientów Sklepu są chronione zgodnie z zasadami zapisanymi w dokumencie "Polityka prywatności i plików cookies". Opisano tam procedury związane z przetwarzaniem danych, ochroną dostępu  do nich osób trzecich oraz ich usuwaniem. Składając zamówienie u Sprzedawcy Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PTRM,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.ptrm.pl/sklep, dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie". Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy firmą kurierską. 
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PTRM, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku zakupu towarów w formie plików komputerowych, zakupiony towar stanowi załącznik do wiadomości - w formacie PDF.  Do zakupu plików, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o pojemności min 20 MB (przy zakupie pojedynczego artykułu, przy jednoczesnym zakupie wielu produktów niezbędna pojemność skrzynki pocztowej ulega odpowienio zwielokrotnieniu). W przypadku braku spełnienia warunku odpowiedniej pojemności skrzynki pocztowej, zakupione towary mogą nie zostać przesłane podczas procesu zakupu. W takim przypadku po poinformowaniu Sklepu, Klient bez zbędnej zwłoki otrzyma możliwość pobrania towarów z alternatywnych źródeł udostępnionych przez Sklep.
 
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. PTRM wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Faktura jest przesyłana w formie elektronicznej, jako załącznik do oddzielnej wiadomości e-mail. Wiadomość ta jest przesyłana w ciągu 7 dni od daty zakupu. Na życzenie przesyłana jest faktura w formie papierowej. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

13. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.


V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: 
a) przesyłką kurierską, 
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
c) poprzez odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie
d) elektronicznie poprzez wysłanie pliku jako załącznika do wiadomości e-mail lub pobranie pliku. W tym przypadku niezbędne jest, stanowiące własność Klienta, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) o kwalifikowanej pojemności. min 20 MB - przy zakupie pojedynczego artykułu. Przy jednoczesnym zakupie wielu produktów niezbędna pojemność skrzynki pocztowej ulega odpowiedniemu zwielokrotnieniu. W przypadku braku spełnienia warunku odpowiedniej pojemności skrzynki pocztowej, zakupione towary mogą nie zostać przesłane podczas procesu zakupu. W takim przypadku po poinformowaniu Sklepu, Klient bez zbędnej zwłoki otrzyma możliwość pobrania towarów z alternatywnych źródeł (dysk wirtualny) udostępnionych przez Sklep. 

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy PTRM lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. W przypadku składania domówień lub dokonywania zmian przez Klienta w złożonym wcześniej zamówieniu termin jego realizacji liczony jest od zgłoszenia tych zmian lub domówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera lub listonosza. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub listonosza i Klienta.
 
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Wydanie towaru Kupującemu następuje w momencie przekazania towaru wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają wymaganą prawem polskim stawkę podatku VAT.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu realizującego płatność  - Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługę tą świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 
Nazwa konta: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
Numer konta: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010 (Bank PKO BP SA)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. W przypadku produktów niematerialnych (zawartość nośników komputerowych, pliki komputerowe) nie zwracamy środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Natomiast jeśli zakupiony produkt niematerialny jest uszkodzony, oferujemy ponowne pobranie pliku.

2. W przypadku produktów materialnych Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3,
lok. 76, 03-286 Warszawa


3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towarów materialnych w stanie, w jakim został wydany.

4. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. szkolenie),

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, PTRM dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3 lok. 76, 03-286 Warszawa

 
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien być w stanie, w jakim został wydany (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. PTRM, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. PTRM, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Malborska 3 lok. 76, 03-286 Warszawa


PTRM
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. PTRM, jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru. IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTRM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTRM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PTRM.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. PTRM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 00:00

Walne Zgromadzenie PTRM - czerwiec 2014 r..

W dniach 5-7 czerwca 2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowym ?Zalesie Mazury Active Spa" w Barczewie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych połączone ze szkoleniem wewnętrznym Analiza statystyczna i GIS.

Przekazujemy w załączeniu przesłane nam ?Stanowisko rzeczoznawców majątkowych w sprawie sposobu wyceny nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich od podziału", wyemitowane przez członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych biorących udział w spotkaniu z Dyrekcją Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w dniu 3 stycznia 2014.

Wypełniając regulacje Rady Europy oraz rozwiązania zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawodawstwie zwykłym, MTBiGM prowadzi tzw. konsultacje społeczne dotyczące m.in. projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

środa, 25 wrzesień 2013 01:15

Propozycje zmian w trybie nadawania uprawnień

Ministerstwo przedstawiło propozycje zmian w trybie prowadzenia praktyk, egzaminowania i nadawania uprawnień. Poniżej nasze stanowisko wobec tych propozycji.

 

Jakie zmiany w prawie, związane z odpowiedzialnością zawodową, szykuje nam rzeczoznawcom Ministerstwo i jakie stanowisko wobec nich zajęło Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

W czwartek 21 listopada rozpoczynamy (w grupie 83 uczestników) szkolenie w Bydgoszczy (w programie 24 godziny edukacyjne). Program do pobrania w załączeniu.

 

Z okazji 5- lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, został wydany Biuletyn Nieruchomości na płycie CD. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny. Zawartość biuletynu przedstawiona została szczegółowo w serwisiewww.Biuletyn.Nieruchomosci.plwww.Biuletyn.Nieruchomosci.pl

Plik zawierający pełne teksty  z Sympozjum. Koszt nabycia to:

100.00zł
Ilość:

W związku z licznymi niejasnościami oraz problemami interpretacyjnymi wynikającymi z treści art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w kwietniu 2012 roku złożyło do MTIBiGM prośbę o pisemne stanowisko Ministra.
środa, 24 kwiecień 2013 21:25

Porozumienie PTRM - PZU

Zarząd PTRM zawarł korzystne porozumienie z PZU w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla swoich członków.
piątek, 22 marzec 2013 02:12

Wynagrodzenie biegłych

Pismo PTRM skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych.

 

Przedstawiamy wypracowane w gronie członków PTRM stanowisko wobec skierowanego do konsultacji przez PFSRM projektu nowego standardu zawodowego. W załączniku też tekst projektowanego standardu wraz z zaproszeniem do konsultacji. Zwracamy też uwagę na wcześniejsze nasze uwagi o uzgadniania standardów zawodowych a także opinie o innych propozycjach w tej materii. 

Dlaczego Sympozjum będzie na języku i na cenzurowanym wiedzieć będą Ci, którzy zamówią publikację ISBN naszego Towarzystwa.

Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 100,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRM dodając go do koszyka poniżej w cenie: 

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych uważa, że uzgadnianie przez Ministra Infrastruktury standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie jest celowe. Poniżej pełny tekst stanowiska PTRM wraz z uzasadnieniem.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych sformułowane w związku z licznie kierowanymi do Towarzystwa zapytaniami organów, o ocenę opinii na zasadach konkursu oraz o ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

"Zaproponowane regulacje są przykładem wielu błędów w sztuce legislacyjnej. Przedstawione rozwiązania w istotnej części są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i normami wyższego rzędu."
 
To najistotniejszy fragment stanowiska PTRM w sprawie projektu Standardu KSWS-4 ?Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych".
Walne Zebranie PTRM połączone z wewnętrznym szkoleniem dla jego członków odbyło się w hotelu Izabella, Puławach, od 14 do 16 czerwca 2012r.
środa, 11 kwiecień 2012 10:10

Korespondencja ze Związkiem Banków Polskich

Przedstawiamy dalszy ciąg konrespondencji ze Związkiem Banków Polskich. Skan tekstu jest dostępny też w formacie PDF, w spince poniżej artykułu.

Na podstawie dotychczasowch doświadczeń, własnych a także innych organizacji zawodowych, związancych z oceną operatów szacunkowych, PTRM skierowało Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prośćbę o zajęcie pisemnie stanowiska w zasygnalizowanych kwestiach. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej załącznik w formacie PDF.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia uwagi do projektu ustawy o "deregulacji" niektórych zawodów. Poniżej tekst pisma, a w spince poniżej artykułu skan dokumentu w formacie PDF.

niedziela, 11 marzec 2012 00:00

Co dalej z wycenami dla Banków?

Przedstawiamy pismo PTRM kierowane do Związku Banków Polskich w sprawie wycen na potrzeby sektora bankowego. Kopię pisma skierowaliśmy też do PFSRM, licząc na współpracę w tej sprawie, dotyczącej całego środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów do nadsyłania własnych artykułów, które bezpłatnie zamieścimy w wydawnictwie Sympozjum.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych przesłało 30 listopada 2011r. do Ministra Sprawiedliwości opracowanie „Operat szacunkowy czy opinia biegłego sądowego" wskazując na niektóre kolizje dostrzeżone w zapisach obowiązujących przepisów prawa. PTRM zgłosiło też wolę i pełną gotowość współpracy z Ministerstwem w zakresie identyfikowania i eliminowania kolizji prawnych, z obszarów wyceny i szacowania nieruchomości. 

 

sobota, 21 styczeń 2012 00:00

Certyfikacja biegłych ? inicjatywa PTRM

Nasze Towarzystwo podjęło się trudu wspierania i budowy pozycji biegłych. Obok dyskusji i prezentacji oficjalnych stanowisk PTRM zadecydowaliśmy, ze wskażemy własne rozwiązanie wyznaczenia kierunku ewentualnej certyfikacji.

Koleżanki i Koledzy,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami obowiązuje już przeszło trzynaście lat. Akt ten po raz pierwszy kompleksowo uregulował obszerną dziedzinę gospodarki nieruchomościami obejmując swoim zakresem szereg zagadnień, które wcześniej nigdy nie były objęte regulacją ustawową, w szczególności wprowadził do polskiego systemu prawa nową grupę zawodową - rzeczoznawców majątkowych.

poniedziałek, 11 lipiec 2011 21:38

Jan Szczygielski członkiem PTRM

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w poczet członków Towarzystwa został przyjęty Jan Szczygielski.

Wobec działań Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, która z pominięciem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zamierza przedłożyć do uzgodnienia Ministrowi Infrastruktury, Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 4 (KSWS 4) ? Inwestycje linowe ? służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości, Prezes PTRM przedstawia Ministwrstwu Infrastruktury, stanowisko Towarzystwa w tej sprawie.

Przy Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje Zespół do kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o biegłych sądowych.  PTRM przesłało Do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa swoje stanowisko i uwagi dotyczące problematyki biegłych sądowych.

niedziela, 10 kwiecień 2011 21:24

Prawa autorskie serwisu www

Dopuszcza się cytowanie w sieci Internet treści opublikowanych na stronach www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl pod warunkiem podania jako źródła witryny: www.ptrm.plwww.ptrm.pl oraz poinformowania o tym jej Właściciela.

Dopuszcza się jednorazowe wydrukowanie treści artykułów serwisów www.PTRM.pl lub www.PTRM.org.pl będących własnością PTRM (w pojedynczym egzemplarzu) ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła i nazwiska autora oraz daty publikacji oraz pod warunkiem poinformowania o tym Redakcji.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez spełnienia powyższych zastrzeżeń może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 Copyright by Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2011. All rights reserved.
Cała zawartość stron: www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl jest własnością Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM), o ile nie zaznaczono inaczej.

PTRM nie zgadza się natomiast na takie sposoby wykorzystania, które polegałyby na odprzedaży wydrukowanych egzemplarzy artykułów.

"Cytowania" w innych opracowaniach i w wydawnictwach komercyjnych są dozwolone pod warunkiem podania źródła, autora i daty publikacji.

Treści zawarte w tekstach publikowanych na stronach: www.PTRM.pl i www.PTRM.org.pl są wyrazem opinii i poglądów organów statutowych Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych lub wyłącznie autorów poszczególnych tekstów jeśli autor został podany z imienia i nazwiska.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie gwarantuje, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek dzialań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z PTRM.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów lub usług do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.

Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W takim przypadku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Pismo do Ministra Sprawiedliwości "w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych"

W dniach 21-22 maja 2009 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie szkoleniowe i Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

piątek, 16 październik 2009 19:55

Pismo PTRM do komisji "Przyjazne Państwo"

Pismo PTRM do pana Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie nowelizacji uogn w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

wtorek, 10 listopad 2009 18:50

Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

piątek, 13 listopad 2009 18:44

Pismo do MI w sprawie kodeksu etyki

Stanowisko PTRM wobec przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

piątek, 22 styczeń 2010 18:11

Pismo do MI w sprawie standardów

Stanowisko PTRM w związku z propozycją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzgodnienia standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa?

Dnia 5 stycznia 2010 r. w Warszawie, z inicjatywy Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

 
Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące interpretacji przez PFSRM niektórych zapisów standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla Zabezpieczenia Wierzytelności".
Walne Zgromadzenie PTRM odbyło się 12 czerwca 2010 r. w Wiźnie, w malowniczym otoczeniu Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego.
środa, 07 kwiecień 2010 00:00

Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

Adres PTRM

 Podstawowe dane, kontakt i dokumenty

Siedziba PTRM: ul. Malborska 3, lok. 76,03-286 Warszawa

E-mail do sekretariatu: sekretariat@ptrm.pl

Telefon stacj: 22 828 40 11
Astystentka Zarządu PTRM: Wiesława Anioł
Godziny pracy sekretariatu:

9.00 - 14.00 (poniedziałek - piątek)

Adres do korespondencji w sprawach ocen operatów:
Mieczysław Anioł, Inwestor S.C.ul. Moniuszki 45 p.30, 58-300 Wałbrzych
Tel. w/s oceny operatów:+48 602 394 214
 
PTRM:
Regon:141407407
NIP: 5252473640
KRS: 0000304120

Nr rachunku: 11 1020 3150 0000 3302 0072 5010   Bank PKO BP SA 

Dokumenty PTRM

niedziela, 27 czerwiec 2010 18:07

Odbyło się szkolenie w Wiznie

W dniach 10-11 czerwca odbyło się kolejne szkolenie organizowane prze PTRM. Tym razem spotkaliśmy się w Wiźnie nad Biebrzą ? miejscu ciekawym zarówno z historycznego jak i przyrodniczego punktu widzenia.
wtorek, 05 październik 2010 17:43

Relacja ze szkolenia w Smolarni

W dniach od 30 września do 2 października 2010 roku w Smolarni odbyło się, zorganizowane przez PTRM, szkolenie p.t. ?Problemy szacowania dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego?.
I Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w sobotę, 27 listopada 2010 roku w Warszawie. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do witryny www.1kns.plwww.1kns.pl
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest partnerem Kongresu Biegłych Sądowych poprzez otrzymanie godności instytucji uczestniczącej.
wtorek, 12 październik 2010 17:21

Korespondencja o standardzie przesyłu

Przedstawiamy korespondecję o potrzebie rozważenia zasadności ustalenia standardu przesyłu.
czwartek, 24 marzec 2011 22:48

Pismo PTRM do Dyrekcji Lasów Państwowych

PTRM wystosował do Dyrekcji Lasów Państwowych pismo dotyczące: Zarządzenia nr 26 z dnia 20 maja 20 10 roku w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

czwartek, 24 marzec 2011 22:04

I Kongres Nauk Sądowych - zapytanie

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, reprezentującego tę część środowiska biegłych sądowych, zwracamy się do animatorów komitetu organizacyjnego o wyjaśnienie sytuacji, która powstała po I Kongresie Nauk Sądowych i rewizję poczynionych ustaleń.

 

środa, 14 kwiecień 2010 00:00

Przedstawiamy się

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją działającą zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Działa na terenie całej Polski. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową.

Towarzystwo ma na celu stworzenie, raczej elitarnej niż masowej organizacji profesjonalistów. Sprzyjają temu świadomie ustawione progi finansowe wstępu do Towarzystwa.


W grupie zawodowych przyjaciół wymieniamy się doświadczeniami warsztatowymi. Dzielimy się swoją pracą, jej wynikami, analizami. Realizujemy swoje cele w codziennym kontakcie, wspólnej nauce, wzajemnej pomocy. Członkowie mają dostęp do szkoleń zawodowych, organizowanych przez PTRM i całkowicie lub w przeważającej części finansowanych ze środków Towarzystwa.

Własnością PTRM jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa. Członkowie otrzymują także pomoc merytoryczną na bieżąco poprzez z cała pewnością najaktywniejszą w Polsce listę dyskusyjną PTRM. PTRM udziela im również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, w tym związanych z działaniami organów władzy publicznej.


Jak wstąpić do PTRM

Członkiem PTRM może zostać każdy, kto uzyska rekomendację dwóch aktualnych członków PTRM po czym zostanie formalnie przyjęty przez Zarząd PTRM. Przed formalnym przyjęciem kandydaci zobowiązani są do przedstawienia informacji o odbytych szkoleniach doskonalenia zawodowego Rzeczoznawcy Majątkowego w jakich uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat. Do deklaracji członkowskiej, do wiadomości PTRM, należy również dołączyć 3 opracowania (operaty, opinie, analizy itp.). Rekomendację członków Stowarzyszenia można uzyskać m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez PTRM 2 razy w roku (*). Informacja nt. terminów szkoleń dostępna w sekretariacie Stowarzyszenia lub na stronie www.
Członkostwo wiąże się z wpłaceniem wpisowego do Towarzystwa wynoszącego 200 zł, miesięczna składka członkowska wynosi 200 zł.

(*) 2 razy w roku, tj. marzec, październik. Poza miesiącem czerwcem, gdzie przewidziane jest Walne Zgromadzenie.

 

czwartek, 15 maj 2008 14:38

Zebranie założycielskie

W wyniku Zebrania Założycielskiego, które miało miejsce dnia 9 lutego 2008. w Warszawie, powstało

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH (PTRM).

Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 24.04.2008 r, pod numerem KRS 0000304120.