Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Inwestycji i Rozwoju o rozważenie zmian legislacyjnych w sprawie zasad odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych - tak by ukształtować je zgodnie ze standardami konstytucyjnymi. W załączniku do niniejszego artykułu (spinka poniżej) można zapoznać się z argumentami Rzecznika. 

Dział: Stanowisko PTRM

Stanowisko PTRM w odpowiedzi na przedstawioną do konsultacji publicznych propozycję Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”

Dział: Stanowisko PTRM

Przedstawiamy pełny tekst pisma PTRM przekazanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Dział: Stanowisko PTRM

Do naszego Towarzystwa trafił (nieco okrężną drogą) projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. W ramach społecznych konsultacji zwracamy uwagę szczególnie na brzmienie § 9 projektu. W paragrafie tym zapisano:
„(...) komornik zleca biegłemu, aby w operacie szacunkowym wskazał cenę oszacowania bez kwoty podatku od towarów i usług oraz cenę oszacowania podwyższoną o kwotę tego podatku”

Dział: Prawo

Przekazujemy w załączeniu przesłane nam ?Stanowisko rzeczoznawców majątkowych w sprawie sposobu wyceny nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich od podziału", wyemitowane przez członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych biorących udział w spotkaniu z Dyrekcją Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w dniu 3 stycznia 2014.

Dział: Stanowisko PTRM

Wypełniając regulacje Rady Europy oraz rozwiązania zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawodawstwie zwykłym, MTBiGM prowadzi tzw. konsultacje społeczne dotyczące m.in. projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Dział: Stanowisko PTRM
środa, 25 wrzesień 2013 01:15

Propozycje zmian w trybie nadawania uprawnień

Ministerstwo przedstawiło propozycje zmian w trybie prowadzenia praktyk, egzaminowania i nadawania uprawnień. Poniżej nasze stanowisko wobec tych propozycji.

 

Dział: Prawo

Jakie zmiany w prawie, związane z odpowiedzialnością zawodową, szykuje nam rzeczoznawcom Ministerstwo i jakie stanowisko wobec nich zajęło Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Dział: Stanowisko PTRM
W związku z licznymi niejasnościami oraz problemami interpretacyjnymi wynikającymi z treści art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w kwietniu 2012 roku złożyło do MTIBiGM prośbę o pisemne stanowisko Ministra.
Dział: Opiniowanie
piątek, 22 marzec 2013 02:12

Wynagrodzenie biegłych

Pismo PTRM skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń biegłych.

 

Dział: Stanowisko PTRM