Artykuł

Regulamin oceny prawidłowości opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywanej przez PTRM

Tekst jednolity Regulaminu jako załącznik do uchwały nr 01/XI/2015 Rady Głównej PTRM z 19.11.2015 roku

Regulamin oceniania prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego na podstawie art. 157 ustawy z 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Rozdział 1 Zasady ogólne
§1. Przedmiot oceny
1. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, zwane dalej PTRM, dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego sporządzanego w trybie art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonywana jest na podstawie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie narusza art. 7 tej ustawy.
§2. Zakres oceny
Zakres oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dotyczy w szczególności kompletności i podstaw prawnych wyceny, odpowiedniości i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń, prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny, właściwości i zasadności analiz, opinii i wniosków dotyczących wartości nieruchomości.
§3. Zespół oceniający
1. Oceny, o której mowa w §1 dokonuje zespół oceniający, powoływany spośród członków PTRM na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Każdy członek PTRM, z uwzględnieniem jego kompetencji z zakresu przedmiotu oceny, może zostać powołany do zespołu oceniającego.
§4. Odpowiedzialność za wydaną ocenę
1. Ocena jest autorską opinią zespołu oceniającego, zgodną z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. PTRM ponosi odpowiedzialność za przygotowanie procedury oceniania.
3. Członkowie zespołu oceniającego odpowiadają solidarnie wobec PTRM, na zasadach ogólnych, za treść wydanej oceny, w szczególności za zachowanie obiektywizmu
i rzetelności.
Rozdział 2 Procedura oceny
§5. Rzecznik PTRM ds. oceny
1. Pracą zespołów oceniających kieruje Rzecznik PTRM ds. oceny.
2. Rzecznika PTRM ds. oceny powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa.
3. Rzecznik używa pieczątki o treści:
POLSKIE TOWARZYSTWO
RZECZOZNAWCÓW MAJATKOWYCH
Rzecznik PTRM ds. oceny
uzupełnionej o aktualny adres Stowarzyszenia
4. Do obowiązków Rzecznika należy w szczególności:
a) zapoznanie się z operatem szacunkowym kierowanym do oceny przez Zleceniodawcę,b) uzgodnienie treści umowy ze Zleceniodawcą, w tym wysokości wynagrodzenia PTRM,
c) wydanie decyzji o powołaniu zespołu oceniającego i jego przewodniczącego,
d) prowadzenie dokumentacji sprawy i niezbędnej korespondencji w imieniu PTRM,
e) przekazanie dokumentacji związanej z oceną do archiwum PTRM.
5. Rzecznik PTRM ds. oceny reprezentuje PTRM w sprawach związanych z przyjmowaniem, wykonywaniem i przedkładaniem zleceniodawcom sporządzonych ocen, na podstawie udzielonego przez Zarząd PTRM pełnomocnictwa.
§6. Tryb postępowania oceniającego
1. Postępowanie oceniające wszczyna Rzecznik PTRM ds. oceny na uzasadniony wniosek osoby mającej interes prawny w uzyskaniu oceny operatu szacunkowego.
2. Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania oceniającego jest przedłożenie wraz z wnioskiem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii operatu szacunkowego podlegającego ocenie.
3. Rzecznik PTRM ds. oceny, informuje autora lub autorów ocenianego operatu szacunkowego o powołaniu zespołu oceniającego.
4. Zespół oceniający sporządza ocenę na piśmie.
5. Rzecznik ds. oceny z ważnych powodów może zmienić skład zespołu oceniającego lub powołać w danej sprawie nowy zespół oceniający.
6. W przypadku niemożności dochowania terminu złożenia oceny z przyczyn losowych lub z powodu oczekiwania na konieczne do jej sporządzenia informacje i wyjaśnienia, przewodniczący zespołu informuje niezwłocznie o tym Rzecznika PTRM ds. oceny.
§7. Wynagrodzenie za ocenę
1. Ocena przedkładanych operatów szacunkowych jest odpłatna. Wynagrodzenie za ocenę określa zawarta umowa.
2. Wynagrodzenie PTRM za wydanie oceny jest dzielone w sposób następujący:
 - 60% stanowi wynagrodzenie członków zespołu, podziału wynagrodzenia pomiędzy członków zespołu dokonuje przewodniczący zespołu oceniającego,
 - 30% przekazywane jest na cele statutowe PTRM,
 - 10% stanowi wynagrodzenie Rzecznika PTRM ds. oceny.
Rozdział 3 Postanowienia końcowe
§8. Jawność sporządzonej oceny
1. Oceny wydane przez zespoły są jawne i dostępne dla członków PTRM w pełnej wersji. Jawność sporządzonych ocen nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych obowiązuje zasada zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w związku
z dokonywaną oceną.
3. Oceny, wydane w zakresie rozstrzygnięć merytorycznych stanowią dorobek zawodowy autorów, mogą zostać zakwalifikowane przez Zarząd PTRM do publicznego ujawnienia, poprzez udostępnienie na stronie internetowej PTRM z podaniem autorów oceny. Publiczne ujawnienie uwzględnia przepisy o ochronie danych osobowych.
§9. Archiwizacja wydanych ocen
1. Wszystkie oceny są archiwizowane na nośnikach elektronicznych oraz w jednym egzemplarzu w formie papierowej złożonym w siedzibie PTRM.
2. Dostęp do archiwum PTRM, z zachowaniem zasady poufności, mają członkowie PTRM.

za Radę Główną PTRM:
Przewodnicząca:
Małgorzata Cebula

Tekst jednolity Regulaminu

jako załącznik do uchwały nr 01/Xi/2015

Rady Głównej PTRM z 19.11.2015 roku