Artykuł

Szkolenie w Solcu Zdroju

07 listopad 2018
Napisała 

W dniach 11-13 października 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. Spotkanie miało charakter półotwarty i zorganizowane było w miejscowości uzdrowiskowej - Solec-Zdrój w hotelu Malinowy Raj.

 

W pierwszym dniu szkolenia omawiane były zagadnienia służebności przesyłu, które przybliżył nam kolega Włodzimierz Paszcza, wieloletni biegły sądowy.
W ramach zajęć została omówiona szczegółowo problematyka podstawowych definicji i pojęć związanych z określaniem wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu m.in. służebność czynna, służebność bierna oraz ich interpretacja. Należy pamiętać, że orzecznictwo z zakresu służebności przesyłu ewoluowało wraz z opiniami biegłych z zakresu wyceny nieruchomości i nie jest ono do dzisiejszego dnia jednoznaczne. Kolega Włodzimierz Paszcza usystematyzował orzecznictwo w zakresie służebności oraz sposób oszacowania wysokości wynagrodzenia za jego ustanowienie. Na koniec zajęć odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestnicy szkolenia mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów i doświadczeń zawodowych z tej problematyki.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był w całości zastosowaniu podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Szkolenie przeprowadził zaproszony rzeczoznawca majątkowy Marcin Malmon, posiadający wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu analiz rentowności inwestycji, transparentności rynków nieruchomości i wyznaczaniu stóp zwrotu z nieruchomości komercyjnych. Przedstawiono problem określania wartości nieruchomości za pomocą podejścia dochodowego - w jakich przypadkach należy stosować metodę pośrednią, a w jakich bezpośrednią. Omówione zostały zasady wyznaczenia stóp zwrotu, różnice pomiędzy stopę dyskontową a stopą kapitalizacji.


Sobotnim punktem szkolenia, była prezentacja wygłoszona przez kolegę Roberta Sobczaka, dotycząca artykułu L. Michalec i K. Głębickiego pt. „E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania” – problem warsztatowy wyceny nieruchomości domów jednorodzinnych.

Według autorów artykułu:
„Model opisujący rynek domów jednorodzinnych powinien uwzględniać dwa bezsporne fakty:
- większy dom w gorszym standardzie/stanie technicznym ma wartość taką jak mniejszy dom w lepszym stanie – czynnikiem cenotwórczym powinien zatem być iloczyn powierzchni domu i jego stanu mierzonego w skali [0;1];
- dom na działce dużej w słabej lokalizacji i podobny dom na działce małej w dobrej lokalizacji powinny mieć podobną wartość – czynnikiem cenotwórczym powinien zatem być iloczyn powierzchni działki i miary jakości lokalizacji, najprościej przeciętnej ceny jednostkowej gruntu w otoczeniu.
Oba powyższe czynniki wpływają na wartość niezależnie, zatem powinny być składnikami modelu addytywnego. Obowiązujące przepisy wydają się wskazywać na konieczność stosowania w wycenie modelu liniowego, addytywnego tak, jakby wartość każdej nieruchomości można było wyrazić przez sumę kilku składników (K. Głębicki, L. Michalec. Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie. Biuletyn Nieruchomości PTRM, Warszawa, marzec 2018 r.).”

W przerwach zajęć i rozmowach kuluarowych trwały dyskusje zawodowe, stanowiące warsztat pracy biegłego w świetle omawianych zagadnień szkoleniowych. Zaproponowana tematyka oraz miejsce szkolenia spotkało się z dużym prawie 100% zainteresowaniem członków PTRM. Uczestnicy spotkania rozjechali się do domów w przeświadczeniu, iż po raz kolejny pogłębili swoją wiedzę oraz zwiększyli kwalifikacje zawodowe.
Szkolenie w Solcu-Zdroju i tym razem było zorganizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Kolejne szkolenie już w marcu 2019 roku.