Artykuł

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

18 luty 2010
Napisał 

Dnia 5 stycznia 2010 r. w Warszawie, z inicjatywy Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Ze strony PFSRM w spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Urbańczyk ? Prezydent PFSRM i Iwo Betke ? Przewodniczący Komisji Arbitrażowej, ze strony PTRM: Piotr Walczyk ? Prezes PTRM, Mieczysław Anioł ? Rzecznik ds. opiniowania oraz Tomasz Kotrasiński ? Przewodniczący komisji standardów PTRM.

 
Głównym tematem spotkania było omówienie konsekwencji organizacyjnych najnowszych zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie oceny operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

 

Na spotkaniu omówiono kwestie związane z wchodzącą od dnia 7 stycznia br. nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie publikacji na stronach internetowych organizacji zawodowych informacji o negatywnych ocenach opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W dyskusji przedstawiciele obu organizacji wyrazili pogląd, że należy doprowadzić do możliwości jednoznacznej identyfikacji operatów szacunkowych będących przedmiotem oceny przy uniknięciu niepotrzebnie stygmatyzacyjnych skutków identyfikacji operatów szacunkowych przez publikację danych osobowych rzeczoznawców majątkowych będących autorami negatywnie ocenionych operatów.

 

Aby móc rozwiązać ten problem PFSRM i PTRM uznały za konieczne i pilne wdrożenie do praktyki polskich rzeczoznawców majątkowych systemu jednoznacznej identyfikacji operatów szacunkowych oraz repertoriów. Dla opracowania systemu postanowiono powołać wspólny zespół, składający się z dwóch członków delegowanych przez PFSRM i dwóch członków delegowanych przez PTRM, którego zadaniem będzie przedłożenie propozycji takiego systemu.

 

Przedstawiciele PFSRM poinformowali o decyzji Rady Krajowej, dotyczącej kwestii opiniowania operatów sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych, którzy są członkami sfederowanych stowarzyszeń oraz pozostałych rzeczoznawców majątkowych. Rada przyjęła jako zasadę, że komisje sfederowanych stowarzyszeń będą opiniowały operaty członków tych stowarzyszeń.

 

Omawiając inne kwestie związane z opiniowaniem operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe, zgodzono się, że powinien zostać wypracowany mechanizm wewnątrzśrodowiskowego prezentowania i uzgadniania poglądów związanych zwłaszcza z interpretacją niektórych przepisów prawa mających istotny wpływ na wycenę nieruchomości. Zgodzono się, że należy dążyć do tego, aby inicjatywy ważne dla całego środowiska rzeczoznawców majątkowych wyrażane były na zewnątrz jednym, wspólnym, przedyskutowanym i uzgodnionym głosem.

 

Z obu stron zasygnalizowano potrzebę regularnych spotkań pomiędzy PFSRM i PTRM dla podejmowania wspólnych działań dla dobra całego naszego środowiska zawodowego.

 

Na zdjęciu od lewej:

Iwo Betke, Tomasz Kotrasiński, Piotr Walczyk, Krzysztof Urbańczyk, Mieczysław Anioł