Artykuł

Jakie są zasady powoływania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej?

12 listopad 2013
Napisał 

Wypełniając regulacje Rady Europy oraz rozwiązania zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej i ustawodawstwie zwykłym, MTBiGM prowadzi tzw. konsultacje społeczne dotyczące m.in. projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

 

Organizacje i osoby zaproszone do konsultacji zgłaszają swoje uwagi do treści projektów. Na tej podstawie budowana jest tabela ?skarg i wniosków" poszczególnych konsultantów, a w czasie organizowanych przez Ministra spotkań mogą oni swoje uwagi krótko doprecyzować, choć to uszczegółowienie zostaje jedynie w pamięci uczestników spotkań, gdyż żaden protokół utrwalający podnoszone kwestie nie jest sporządzany. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w dniu 15 października 2013 roku w czasie omawiania przywołanego projektu, w którym to spotkaniu ? na zaproszenie Ministra ? brali udział przedstawiciele m.in. środowiska rzeczoznawców majątkowych.
Pan Minister Piotr Styczeń witając uczestników na wstępie spotkania zaznaczył, że sam fakt przeprowadzenia tej konferencji nie oznacza, że należy się spodziewać gruntownych reform treści projektu rozporządzenia. Liczba uwag oraz ich waga zaskoczyła jednak ministerstwo, co wyraziło się przede wszystkim omówieniem w tym dniu, i to w większości tylko sygnalizacyjnie, jedynie wad tego jednego projektu, przy planowanych do omówienia trzech projektach rozporządzeń. Były tam uwagi natury ogólnej jak też kwestie szczegółowe.

Wniosek PTRM by ujawnione zostały regulaminy i kryteria doboru członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (dalej KOZ) został skwitowany brakiem delegacji ustawowej do tworzenia takich kryteriów. Wygląda więc na to, że zdaniem ministerstwa organ wybiera swobodnie według niejasnych, a tym samym nieweryfikowalnych kryteriów osoby, które w efekcie mają ważący głos w kwestii odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
W ten sposób ministerstwo podtrzymuje stanowisko wyrażone pismem Sekretarza Stanu z dnia 4 lipca 2012 roku znak: BN-4-49/12 i BN 4-076-1/12 (poprzedzonym pismem z dnia 31 stycznia 2012 roku): stwierdzające, że minister powołując Komisję Odpowiedzialności Zawodowej ma prawo kierować się własną oceną indywidualnych predyspozycji poszczególnych osób kandydujących do składu Komisji.
Naszym zdaniem niedopuszczalna jest sytuacja by organ władzy państwowej procedował w oparciu o nieprzejrzyste kryteria i kształtował skład Komisji bez ukształtowanych transparentnych zasad.

W związku z powyższym wskazujemy, że dekret powołujący członków KOZ powstały bez zasad, czyli wbrew dobrym obyczajom, nietransparentnie i wbrew praktykom legislacyjnym może być wadliwy.
Załączamy dotychczasową korespondencję między PTRM a MTBiGM w kwestiach dotyczących KOZ (spinki pod tekstem):

- zażalenie PTRM z dnia 3 stycznia 2012 roku kierowane do MTBiGM,
- odpowiedź MTBiGM na zażalenie PTRM (pismo z dnia 31 stycznia 2012 roku),
- odpowiedź PTRM na pismo MTBiGM (pismo z 12 marca 2012 roku),
- odpowiedź MTBiGM na pismo PTRM (pismo z 4 lipca 2012 roku)

Prezes PTRM Tatiana Korniak