Artykuł

Pismo do MI w sprawie kodeksu etyki

13 listopad 2009
Napisał 

Stanowisko PTRM wobec przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

 

Warszawa, 13 listopada 2009 r.


Szanowny Pan
Podsekretarz Stanu
Olgierd Dziekoński

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze!


Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych ? ogólnopolskiej organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych ? do konsultacji w sprawie przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Zgodnie z informacją Pana Ministra Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zwróciła się do Ministra Infrastruktury, z propozycją uzgodnienia w trybie art. 175 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami opracowanego przez siebie ?Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych?.
W związku z powyższym wyrażamy swoją opinię, że ww. propozycja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest bezprzedmiotowa a uzgodnienie przedstawionego Panu Ministrowi Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nie znajduje uzasadnienia na gruncie obowiązującego stanu prawnego.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 175.1. ustawy o gospodarce nieruchomościami ?rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, (?), zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości?.
Oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z kieruje się w swoim postępowaniu trzema oddzielnymi źródłami norm:

  • przepisami prawa ? jako źródłem norm prawnych;
  • standardami zawodowymi ? jako źródłem norm zawodowych;
  • zasadami etyki zawodowej ? jako źródłem norm deontologicznych.

Przepis art. 1751. uogn jest pod tym względem całkiem jasny, wymieniając trzy odrębne źródła norm, którymi kierować się powinien rzeczoznawca majątkowy. Ani standardy zawodowe nie są przepisami prawa, ani przepisy prawa nie są zasadami etyki zawodowej, ani zasady etyki zawodowej nie są standardami zawodowymi ani standardy zawodowe nie są zasadami etyki zawodowej.
Zgodnie z art. 175.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
?Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej?.
Przepis powyższy oznacza, że minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zgodnie z ustawą posiada jedynie delegację do uzgadniania z organizacjami zawodowymi standardów zawodowych, ale nie posiada uprawnień do uzgadniania żadnych innych norm, np. przepisów prawa lub zasad etyki zawodowej.
Uwzględniając fakt, że organy administracji publicznej działają wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a żaden przepis obowiązującego prawa nie przewiduje instytucji uzgadniania zasad etyki zawodowej, wniosek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest bezprzedmiotowy, a dokonanie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej aktu uzgodnieniowego byłoby działaniem bez podstawy prawnej.
Jednocześnie chciałbym Pana Ministra poinformować, że rzeczoznawcy należący do Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych posiadają już własne zasady etyki zawodowej przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków PTRM dnia 18 października 2008 r. odbytym w Nałęczowie.
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jako obowiązujące członków PTRM, przyjęło Zasady Etyki Międzynarodowych Standardów Wyceny IVSC, w związku z czym rzeczoznawcy majątkowi będący członkami naszego Towarzystwa nie potrzebują tego, aby jakieś inne stowarzyszenie uchwalało jakieś inne zasady etyki, które miałyby obowiązywać jego członków.
Oczywiście, w żadnym przypadku nie jesteśmy przeciwni temu, aby dowolne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych uchwalały stosowne zasady etyki zawodowej na potrzeby rzeczoznawców majątkowych ? swoich członków.

z wyrazami szacunku


Tomasz Kotrasiński
Przezes Towarzystwa