Artykuł

Pismo do MI w sprawie standardów

22 styczeń 2010
Napisał 

Stanowisko PTRM w związku z propozycją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzgodnienia standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa?

 

 

Warszawa, 15 stycznia 2010 roku

Szanowny Pan

Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński

Ministerstwo Infrastruktury ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z propozycją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzgodnienia w trybie art. 175 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603, z późn. zmianami) standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa? oraz konsultacji w tej sprawie przedstawiam stanowisko Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

 
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych było przeciwne uzgadnianiu standardów zawodowych z ministrem właściwym do spraw budownictwa. Uważaliśmy, że standardy zawodowe ustalone zgodnie z przepisami prawa, stanowiące reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego powinny być stosowane niezależnie od ich uzgodnienia. Dotychczasowy stan prawny braku standardów uzgodnionych z ministrem właściwym do spraw budownictwa pozwalał rzeczoznawcy majątkowemu na pełną swobodę, w granicach zgodności standardów z przepisami prawa, do wyboru takich standardów zawodowych jakie uzna za stosowne i przydatne do konkretnego przypadku wyceny. Takie stanowisko prezentował Pan Minister w pismach kierowanych do organizacji zawodowych i gospodarczych skupiających rzeczoznawców majątkowych. Uzgodnienie przez Pana Ministra w dniu 4 stycznia 2010 roku standardu ?Wycena dla zabezpieczeń wierzytelności? ustalonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ten stan prawny zmieniło. Odnotowaliśmy ten fakt z uwagą, ale i zaskoczeniem, gdyż ten standard zawiera szereg nielogicznych i niespójnych zapisów, a w części powielającej Międzynarodowe Standardy Wyceny semantyczne nieścisłości. Jednak nie czas i miejsce aby szczegółowo je omawiać.
 
Z jeszcze większą uwagą odnotowaliśmy fakt zmiany stanowiska Pana Ministra na literalne rozumienie art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami o sposobie ustalania standardów zawodowych. Przypomnimy, że w piśmie z marca 2009 roku kierowanym do Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego sformułowanie z wymienionego już art. 175 ust. 6 ?ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych? interpretował Pan Minister możliwie szeroko, uznając że ustawodawca nie zastosował żadnego podmiotowego ograniczenia dotyczącego procesu uzgadniania standardów, a standardy powinny być w miarę możliwości ustalane i tworzone przez wszystkie działające na rynku nieruchomości organizacje zawodowe. Praktyka uzgodnienia standardu ?Wycena dla zabezpieczeń wierzytelności? ustalonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dowodzi, że mogą być uzgodnione standardy ustalone i tworzone przez każdą z organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
 
Odnosząc się do treści merytorycznych zawartych w standardach przedkładanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do uzgodnienia nasze wątpliwości budzi tworzenie desygnatów pojęć już zdefiniowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami lub w innych ustawach, a także wprowadzanie szeregu nowych pojęć nie występujących w przepisach prawa. Interpretacja tych pojęć przedstawiona w przedkładanych do uzgodnienia standardach stanowi często tylko jeden z możliwych opisów rzeczywistości i jako taka jest wyrazem osobistych poglądów autorów standardu. Nie powinna zatem uzyskiwać w wyniku uzgodnienia waloru powszechnie obowiązującego przepisu prawa.
 
Zgadzamy się, ze stwierdzeniem Pana Ministra, że istnieje potrzeba tworzenia, ustalania i stosowania w praktyce wyceny nieruchomości standardów zawodowych. Jednak te standardy nie powinny tworzyć zasad wyceny, powinny natomiast stanowić system spójnych i jasnych norm postępowania przy szacowaniu, w tym w szczególności ujawniania i prezentacji danych szacowania. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 4 pkt. 15 jasno określiła, że przez standardy zawodowe należy rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa. Regulowanie w standardach innych zagadnień, a w szczególności zasad wyceny nieruchomości, już uregulowanych w dziale IV ustawy o gospodarce nieruchomościami, definiowanie już zdefiniowanych pojęć jak czynią przedkładane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do uzgodnienia standardy ?Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa? i ?Wartości inne niż wartość rynkowa? jest naszym zdaniem nieuprawnione i wprowadzi chaos pojęciowy oraz metodyczny.
 
Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych pracuje nad przygotowaniem wdrożenia Międzynarodowych Standardów Wyceny w formie, która stanowić będzie ich uzupełnienie i dostosowanie do polskich przepisów prawa. Proszę przyjąć zapewnienie, że sprawdzone standardy przedstawimy Panu Ministrowi do uzgodnienia.
 
Z wyrazami szacunku
 
Piotr Walczyk
Prezes PTRM