Artykuł

Komunikat PTRM w sprawie projektu standardu zawodowego ?Ogólne reguły postępowania"

26 listopad 2012
Napisał 
Komunikat PTRM w sprawie projektu standardu zawodowego ?Ogólne reguły postępowania" hinteria.net
Przedstawiamy wypracowane w gronie członków PTRM stanowisko wobec skierowanego do konsultacji przez PFSRM projektu nowego standardu zawodowego. W załączniku też tekst projektowanego standardu wraz z zaproszeniem do konsultacji. Zwracamy też uwagę na wcześniejsze nasze uwagi o uzgadniania standardów zawodowych a także opinie o innych propozycjach w tej materii. 
 
 
Warszawa, 26 listopada 2012 roku
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa


Komunikat PTRM w sprawie projektu standardu zawodowego ?Ogólne reguły postępowania"

 

Dziękujemy za skierowanie przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do szerokiej konsultacji środowiskowej propozycji kolejnego standardu zawodowego - ?Ogólne reguły postępowania".
PTRM wyraża zadowolenie z możliwości przeprowadzenia dyskusji i zaprezentowania własnego stanowiska w sprawie proponowanego standardu. Publikacja jego treści pozwala nam zapoznać się z kierunkiem oczekiwań i końcowych rozwiązań Komisji Standardów oraz Rady Krajowej PFSRM. Ubolewamy jednocześnie nad dysproporcją w możliwości przedstawiania własnej argumentacji: w ciągu kilku zaledwie dni oczekuje się od nas odpowiedzi o sprawie, nad którą dyskusja poza PTRM trwa od 22.03.2012 roku, a uwzględniając prace samej Komisji Standardów, znacznie dłużej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wyznaczenie dziesięciodniowego terminu na konsultacje prowadzone wśród dwudziestu pięciu organizacji zawodowych skupiających około 3500 członków materii, która jest efektem wielomiesięcznej pracy Komisji Standardów PFSRM stwarza pozory ich przeprowadzenia. Inicjatywa Federacji pomija wśród adresatów istotną grupę środowiska, która nie jest reprezentowana w ruchu stowarzyszeniowym. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych wyraża obawy, że głosy i poglądy rzeczoznawców zostaną wyrażone jedynie poprzez głosowanie ich przedstawicieli w grudniowym posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM. 

W naszej ocenie, zaproponowany standard nie wpływa na poprawę jakości pracy rzeczoznawców majątkowych - nie wyposaża ich w nowe kompetencje, nie dostarcza nowych narzędzi, nie poprawia warunków wykonywania pracy, nie precyzuje zagadnień warsztatowych. W opinii PTRM nie ma żadnych przesłanek by twierdzić, że standard ten ma być pomocnym rzeczoznawcom majątkowym. Przyjęcie założenia, że dziś nie wiedzą oni co to jest szczególna staranność, a już od jutra będą wiedzieć, jest wręcz nieuprzejme. Każdy wykonuje swoją pracę na własny rachunek i odpowiedzialność, według własnej wiedzy i poczucia dobrego wykonywania zawodu. 

Dokonując analizy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dochodzimy do przekonania, że nie jest on również dedykowany Komisjom Opiniującym, dokonującym oceny prawidłowości sporządzanych operatów szacunkowych w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedynym beneficjentem tego standardu pozostaje Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, której zakres kompetencji jest zgoła inny i służy kontroli wykonywania obowiązków zawodowych. Powyższe wynika wprost z regulacji zawartej w art. 194 ust. 2 w związku z art. 175 ust. 1 ustawy.

Uważamy, że wyposażanie organów administracji państwowej w kompetencje nie powinno odbywać się w trybie przyjmowania do stosowania standardów zawodowych. Jeśli istnieją przesłanki, by wzmacniać organy kontroli, to mechanizmy do tego niezbędne są w dyspozycji tychże organów. Mają wszak możliwości kreowania zmian legislacyjnych w zakresie własnych kompetencji. 

Stanowiska PTRM w sprawie standardów publikujemy na witrynie. Zwracamy uwagę, że standardy rozumiane jako dobre praktyki przyjęte przez korporacje zawodowe służą podnoszeniu jakości usług i stwarzaniu procedur i gwarancji rzetelności zawodowej. Ewentualne, przyszłe wyniesienie jakiejkolwiek normy opisowej do rangi przepisu prawa zapadłego na mocy uzgodnienia korporacji z organem z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością obróci się przeciwko środowisku rzeczoznawców majątkowych i odbiorcom naszych usług. Przykład standardu dla celów zabezpieczenia wierzytelności dobitnie wskazuje jak szybko i nieroztropnie został uchwalony i uzgodniony, a jak mimo negatywnych skutków trudno znaleźć wolę i ścieżkę na jego uchylenie. 

W związku z wymienionymi wadami przesłany projekt opiniujemy w całości negatywnie. Wnosimy o zaniechanie prac nad przydawaniem środowisku obowiązków bez szerszego udziału w stanowieniu prawa bezpośrednio zainteresowanych osób. 

Z poważaniem
Prezes PTRM


Beata Szykulska